ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐาน [ อุตรดิตถ์ ]

รายชื่อบุคลกร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายอมรศักดิ์ ปิ่่นทอง ศึกษาธิการจังหวัด amonsak1122@gmail.com 0614140491
2 นายวีนัสส์ ถายาธัชนันท์ รองศึกษาธิการขจังหวัด venass12345@gmail.com 0951936515
3 นางพิไลวัลย์ กลอนแห้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ pilai_utd2@hotmail.com 0932196999
4 นางจิรวรรณ อ้นสุ่ม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ Jirawancam@hotmail.com 0863233551
5 นางวรากรณ์ ปิ่นทอง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ waragon12@hotmail.com 0612783115
6 นางสาวเกศรินทร์ ฟักงาม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ketsarinfakngam@gmail.com 0806251102
7 นางประกาย ศรีคำ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ Prakai.sk2510@gmail.com 0932245941
8 นางกัญญา อุตมะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ kung-kanya@hotmail.com 0935398792
9 นายวินัย เกตุมณี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ winainik@mail.com 0801989294
10 นางสาวปริยากร บุญเสือ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ Priyakon_mon@hotmail.co.th 0879742742
11 นางศิริญญาพร จิ๋วภู่ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ sirinyapron13@gmail.com 0639829296
12 นางสาวกฤติมา สุปน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ jokrittima@gmail.com 0909095282
13 นางสาวเดือนวิไล อู่ทรัพย์ นิติกรชำนาญการพิเศษ u-sab@hotmail.com 0996354456
14 นายธนพงศ์ เมธรากรณ์ นิติกรชำนาญการ materoom&&@gmail.com 0892677465
15 นางสาวไพริน เภารอด เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน phairin.n@gmail.com 0832054648
16 นางจรรยา ปานม่วง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ Som172.P@gmail.com 0872037550
17 นางสาวเกศนภา ุุอุ่นทินวงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ napa7619@gmail.com 0868855399
18 นางสาวสุภัคจิตต์ มากพันธุ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน supukjit1@gmail.com 0922654507
19 นางภาวิณี ศรีดาคำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ sridakam2504@gmail.com 0899594783
20 นางเสนอ นุ่นโฉม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ saner0457@gmail.com 0819717481
21 นายสมชาย เขียวสอาด นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ keegame1234@gmail.com 0730377998
22 นางุสุภาภรณ์ เขียวสอาด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ suphaphorn2510@hotmail.com 0899063021
23 นางสาวธนัชพร ทิพย์เพ็ชร์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน bum_vv@hotmail.com 0966763555
24 นายจักรา วาทหงษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ Kai_sport@hotmail.co.th 0896440611
25 นางกัลยาลักษณ์ อยู่บาง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ kunyaluck_kun@hotmail.co.th 0813950322
26 นางสาวปัทมา มูลแก้ว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน moonoy_07@hotmail.com 0871941978
27 นางทับทิม ปานคะเชนทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ parnkhachen@hotmail.com 0899608055
28 นางวณกร มะโน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ wanakorn91@gmail.com 0931347518
29 นางสาวธันยพร ทรดล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ tt26745@gmail.com 0819722466
30 นายจักรกฤช แก้วสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Kunkrit999@gmail.com 0937353887
31 นายสมเดียว ้เกตุอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Dekdong@gmail.com 0931308934
32 นางอัญชลี วัฒนาสกุลเกียรติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ anchalee.wattana@gmail.com 0931356098
33 นางสาววิชุดา แดนเมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ Naywitch.u@gmail.com 0894574654
34 นางณัฐติกา เทภิกัน นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ EARNSTAR2206@gmail.com 0878479304
35 นางสุนันทินี อ่อนแพง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ air.utd1@gmail.com 0834834237
36 นางสาวอารยา รติรัตนรักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ araya.uthai2@hotmail.com 0813954416
37 นางอนุสรณ์ สุกสง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ cat0cat2008@hotmail.com 0896411298