ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐาน [ แพร่ ]

รายชื่อบุคลกร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นางสาวประไพพร อุทธิยา รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ paiparauty@tagil.co.th 0817648114
2 นางชนัญธิตา กวางอุเสน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ Chanan_ff@hotmail.com 0918595111
3 นางปภธรรม จักรบุตร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ dum_1818@hotmail.com 0926493982
4 นางสาวสมพิศ สายญาติ นักวิชาการตรวจสอบภายใน somphit1953@hotmail.com 0903171678
5 นางเรณู ปราบหงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล racnu555@gmail.com 0864314919
6 นางสาวจิรัชญา ส่วนมุ้ง นิติกร udomsri_bm@hotmail.com 0882742376
7 นางสาวชลธิชา จินดาขัด นักทรัพยากรบุคคล cklaewkla@hotmail.com 0903970338
8 นางสาวสุรีย์ภรณ์ บุญคุ้ม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา reecicle02@gmail.com 0956731951
9 นางกนกวรรณ มะลิ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ kanokmali@hotmail.com 0892602342
10 นางสาวแสงแขวรางค์ ใจกลม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ buarawung@gmail.com 0819503582
11 นางสาวสรัญญา แดงใจ นักวิชาการศึกษา thepoppy@gmail.com 0624953922
12 นางกิ่งดาว กาทุ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน Kingdow222@hotmail.com 0861177797
13 นางวัฒนา จันทร์เพ็ญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ maw5233@hotmail.com 0819616949
14 นางสาวญาณิชศา ยวงแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ Yanit@windowslive.com 0869225920
15 นางปาริชาติ มิระสิงห์ นักวิชาการศึกษา p.mirasing1980@gmail.com 0821824882
16 นายอรรถนนท์ อุดคำมี ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด rektingta@gmail.com 0931360296
17 นางชุติกาญจน์ บัลลังค์นาค เจ้าหน้าที่ลูกเสือ Chutikarn.b20@gmail.com 0962988096
18 นางอุษาสม แสงพายัพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ usasom58@hotmail.com 0871866946
19 นางพุทธพร อินทรนันท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ mothertwins2@gmail.com 0894309555
20 นางสาวจิตตะกานต์ เทพศิริพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ svtakarn@esdc.go.th 0861960099
21 นางรจนา ยอดดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ rodjana969@gmail.com 0917825712
22 นางสาวจุฑามาศ วิมาลัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ krumam11@gmail.com 0962024485
23 นางสาวบุษบา สุกแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ a_busaba@hotmail.com 0818886242
24 นายสุวิณ เทพสาธร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ suwint9@gmail.com 0817649098
25 นางสาวพิชญา ดีมี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ phitchaya.dee@gmail.com 0898567115
26 นางจารุชา ถิรชานิธิศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ tirachanitit.j@hotmail.com 0818829585
27 นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ siriphan2502@hotmail.com 0614317850