ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐาน [ น่าน ]

รายชื่อบุคลกร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน chukiati@gmail.com 0819935196
2 นายอดุล เทพกอม รองศึกษาธิการจังหวัดน่าน adulthepkom_@hotmail.com 082-185334
3 นางหัสยา พันหนูเทียน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ hassaya_mam@hotmail.com 0856237398
4 นายวีระชัย เทียมทินกฤต นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ beyound2510@gmail.com 0869243139
5 นางสาวผ่องผิว สุทธิ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ phongpiw.pr@gmail.com 0899589025
6 นางอร่าม เทียมทินกฤต นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ Nongnumprick@gmail.com 0896375392
7 นางสุพัตรา จิณะไชย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ supatra.j12@gmail.com 0899973682
8 นายกุลธวัช อินนา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ kultavat3258@gmail.com 0890819157
9 นางจิราภรณ์ สายสูง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล saisoonnane@gmail.com 0892611709
10 นางวาสนา จินตเวชศาสตร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ wasanachinta2014@gmail.com 0894324907
11 นางนวเนตร ยอดอุดม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ nawanet.nanpeo@gmail.com 0823467828
12 นายธวัฒน์ มีชัย นิติกรชำนาญการพิเศษ thawatmiechai02@gmail.com 0831560802
13 นางสาวอัณณ์ญาดา กิวัฒนา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ tumtam@windowslive.com 0931565704
14 นายศราวุธ ศิลป์ท้าว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ kawm2515@gmail.com 0811792051
15 นายรัฐธนันท์ ปันยศ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ sony_wax@hotmail.com 0992695286
16 นายศิวกร ศรีสนิท นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ sivakorn2525@gmail.com 0867772287
17 นางสาวสุวิมล หน่อท้าว นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ suwimonsoden@gmail.com 0844891602
18 นางสาวนารินทร์ ชินันท์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน narin2523@hotmail.com 0871823605
19 นายณรงค์ พันหนูเทียน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน peepammm@gmail.com 0814736276
20 นางสกนธรัตน์ วงษ์สิริโชตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ sakontarat9619@gmail.com 0898507095
21 นายจีระวัฒน์ อินทำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ Jeerawat.int1986@gmail.com 0837652886
22 นายเอกพันธ์ ทิพย์จำนงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ pang_69@hotmail.com 0843248540
23 นางพสชณันค์ พรหมจรรย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ podchanun.p@hotmail.com 0971818349
24 นางสาวนนวรัตน์ ณีวัง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ nonvarath@gmail.com 0863140323
25 นางเวทิการ์ เหลืองเจริญรัศมี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ watikar-1@hotmail.com 0898539433
26 นางสาวปาลิกา คำวรรณ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ kham_wan@hotmail.com 0966981065
27 นางสาวอัจฉรา อินต๊ะวิน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ nick_narak_naka@hotmail.com 0816801864
28 นายโชคชัย อุดพรม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ Chockchai_3@hotmail.com 0901134588
29 นางสาวพิชยา สุทธิแสน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ Phichaya4252@gmail.com 0623081035
30 นายมงคล สายสูง ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน armong_sai@hotmail.com 0948307040
31 นางศุภานัน ีศีตะรัตนะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ suya2508@hotmail.com 0932266159
32 นางจารุณี จิตตธรรม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ Soeasy5555@hotmail.com 0823871636
33 นายสมเพ็ชร สิทธิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล Phet011@gmail.com 0897550765
34 นางศรีรัตน์ บุญศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Srirat88@hotmail.com 0896324971
35 นายยุทธพงษ์ หาญยุทธ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Yut.ict@gmail.com 0835688905
36 นายนิพนธ์ สารถ้อย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Nipon18@esdc.go.th 0898533075
37 ว่าที่ร้อยพงษ์พิณิตย์ อุทธิยา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Pongpinit.nan2@gmail.com 0847638297
38 นางปิยะนุช ไชยสมทิพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Piyanud26@gmail.com 0882938804
39 นางสุชาดา ไตรจินดา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Striijinda@gmail.com 0931369636
40 นายนภัทร เครือผดุงสกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ krugotji@hotmail.com 0818306687
41 นางปาณิศา จินะแปง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ Panisa_j@esdc.go.th 0817836354
42 นางสาวพิมพ์วลัญช์ ชัยชนะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ pwl.ccn@gmail.com 0994636322
43 นายภัคพงษ์ สีหราช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ranntony@gmail.com 0884313408
44 นางสาคร สุปริยศิลป์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ stayhillnan1@gmail.com 0869244930
45 นางสาธินี มั่นเหมาะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0819521594
46 นางสาวเรณุกา รัตนวิฑูรย์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ apple132.ranuk@gmail.com 0828862598
47 นางสาวสุวรินทร์ เพ็ญธัญญการ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน suwarin-pp@hotmail.com 0818873974