ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐาน [ พะเยา ]

รายชื่อบุคลกร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นางวรัญญา สุรกุล นักวิชาการพัสดุชำนาญการ lekwaranya@hotmail.com 0819511570
2 นางสาวพิชญนนท์ วงค์หาญ นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ Wpticha@gmail.com 0899195605
3 นางอรษา บัวแดง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน orasaruttanaphat@hotmail.com 0923561492
4 นางแสงสุรีย์ พันธ์ุพืช เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน cheetrayim@gmail.com 0856247394
5 นางสาววลัยรัตน์ ปานันตา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ wpananta@gmail.com 0874444144
6 นางจินดา ใจเดียว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ sisinoi@hotmail.com 0880928178
7 นางสาวศิริพร หมอยา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ siripornmorya@gmail.com 0895606874
8 นางอรทัย โนขัติมา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ otainampun@hotmail.com 0896340162
9 นายภานุวัฒน์ นามมณฑา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ o.nammontha@gmail.com 0865866784
10 นางสาวพรพรรณ วันตุ้ย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ tp.pornpan@gmail.com 0610192079
11 นายสุรศักดิ์ กัลยาธิ นิติกรชำนาญการพิเศษ surasakk2008@gmail.com 0819519781
12 นางสาววันทนีย์ โนวิชัย นิติกรปฏิบัติการ snowwhitebt@hotmail.com 0613649099
13 นางสาวสุวิกรานต์ ใจกล้า เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน suwitkranwan@hotmail.com 0895027714
14 นายขจรศักดิ์ สีเสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ kseesen2022@gmail.com 0952363219
15 นางณิชากมล วุฒิกรณ์ธร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ nicha9693@gmail.com 0931308269
16 นางพิไลวรรณ์ หารกา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ pitcha.3548@gmail.com 0898505455
17 นางกรณิการ์ เกตุภู่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ mai.konnigar@gmail.com 0818855289
18 นางสาวหทัยกรานต์ มุลิกา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ herekkung@gmail.com 0895533800
19 นางสาวสร้อยมาลา เงินงาม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ kung_river@windowslive.com 0987479825
20 นางหัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ hatthakan123@gmail.com 0638245569
21 นางอมรรัตน์ สุริยะไชย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ amornmon9685@gmail.com 0918582591
22 นางสุพิตร บุญทิพย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ supit2514@hotmail.com 0925656538
23 นางสาวนงไว ชวนคิด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ surivachut49@hotmail.com 0613845450
24 นางสาวจรัสวัน อนุศักดิกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ charatwan@hotmail.com 0979248526
25 นางเพียรทอง เวียงนาค นักวิชาการศึกษาชำนาญการ pianthong359@hotmail.com 0644568195
26 นายปิยนาถ ชาวน่าน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ piyanat@phayao2.go.th 0863958981
27 นางสาวคัชรินทร์ มหาวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ khunkruting@gmail.com 0882942740
28 นายธนนท์ มณีชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ dhanon@esdc.go.th 0946361436
29 นางพรจรรย์ พัชรมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ toy533@hotmail.com 0831565745
30 นางวรฤทัย สักลอ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Ninsaklor@gmail.com 0857169071
31 นายสมชัย กาโน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ gasino3344@gmail.com 0819801502
32 นางสาวพัทธนันท์ สุดยอด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ porn.ball2519@gmail.com 0813662654
33 นางสาวปาลิตา สุขสำราญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ s.prasita@gmail.com 0887623297
34 นางสาวธัญญ์นรี บุญธรรม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ticidea@hotmail.com 0639984497
35 นางรัตนพัตน์ ทองรอด นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ratanapataom@hotmail.com 0953466654
36 นางสาวปริญทร์ญาดา อ่อนคง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ningprim@gmail.com 0817465863
37 นางนวพร วรรณมณี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ samran11072501@gmail.com 0817246254
38 นายกิตติกร นาควิเชียร พนักงานขับรถ kittikorn-tor@hotmail.com 0835851339
39 นายพนิต ใหม่ประสิทธิกุล รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา phanit0906021959@gmail.com 0898386990
40 นายรณชัย ทัดช่อม่วง ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา Rontha0403@gmail.com 0878514485