ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐาน [ เชียงราย ]

รายชื่อบุคลกร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายวัลลภ ไม้จำปา รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย bookclub016@gmail.com 081-992723
2 นางพรรณธิภา กาวิชัย วอร์สเลอร์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ phantipa.warsla@hotmail.com 085-713112
3 พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน chalong@cri2.go.th 081-287180
4 นางภัทพิชชา ไชยรินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล Patcha_toy@hotmail.com 085-038078
5 นายกริช มากกุญชร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา maggoonchorn@hotmail.com 086-586058
6 นายสัมพันธ์ อะทะสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาเอกชน sumpun.athasuwan@gmail.com 085-866653
7 นายสืบศักดิ์ พรหมแย้ม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล Suebsak4638@gmail.com 085-720463
8 นางสาวจันทร์แสง พรมสี ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน Noy2512@hotmail.com 089-432243
9 นางสาวอรพิน หมูจีนะ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ-ยุวกาชาด orapin29@hotmail.com 095-451150
10 นางขนิษฐา เครือจักร์ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ kanidtha2512@gmail.com 094-619961
11 นางสุภาพร สงสำเภา นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ Songsamphao.21@gmail.com 092-279686
12 นางเยาวภา ชมภูพิทักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ yaowapachoom@gmail.com 087-576457
13 นางสาววเพ็ชรสี วรรณรถ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ phetsee@cri2.go.th 081-179404
14 นายไกรพงษ์ จินดาคำ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ x.phoenix@live.com 084-045006
15 นางสาววนัญศิมา สักลอ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน pim.084441033@gmail.com 0924438614
16 นางวิลาวัณย์ สิทธิประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ wila_1380@hotmail.com 081-961748
17 นางสุรินทร์ รุดเครือ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
18 นางสาววารินทร์ วิตูล นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ warin.witoon@gmail.com 093-556592
19 นางสาวปพิชญา นนทมาตย์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ Kokoka123@hotmail.com 087-727245
20 นางสาวทิฆัมพร สุวรรณทา นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ tikumporn.poo@gmail.com 090-657610
21 นางสาวมธุรักดา ณขัติ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ rakda_k@hotmail.com 093-136914
22 นางรัชดา รักษาศิลป์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ nimspm.36@gmail.com 090-320779
23 นางจินดา กำลังประสิทธิ์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ put6656@hotmail.co.th 088-267928
24 นางสาวนันทนา จันทร์ฝั้น ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ Kanita_5@hotmail.com 089-052906
25 นางธิดา ขันดาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ tidauang@gmail.com 086-183113
26 นางสาวพรรณาพัชร ฐากุลสิริโชติ ศึกษานิเทศก์ pannapatjeab@hotmail.com 089-892695
27 นายสมนึก ดาดี ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ somnukdadee@gmail.com 081-998688
28 นายวีรัตน์ สานุมิตร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ weerat9@hotmail.com 089-262668
29 นางวรุณี แก้วสุข ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ linly.ry@gmail.com 097-924851
30 นางสาวสะติม คำมา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ noksatimkhamma@gmail.com 080-056990
31 นางกุลจิรา บัวผัน ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ krj.989@gmail.com 094-954956
32 นางดวงคิด จรเอักา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ dong_kid@hotmail.com 094-632575
33 นายศิลป์ชัย ขันดาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ chai-uang@hotmail.com 093-138002
34 นายสะอาด คำตัน ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ Mr.ard@hotmail.com 081-950730
35 นางสาวธัญชญากาญจน์ กันทะวงค์ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน friendship_jan@hotmail.com 082-889553
36 นางเสถียร สุวรรณจักษ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ satian121@gmail.com 0810203992
37 นายประดิษฐ์ เตชนันท์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ dittecha@gmail.com 0899986451
38 นางนรินทร ชมชื่น ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ lanna.res@hotmail.com 0898542383
39 นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ orapin1322@hotmail.com 0946238009
40 นางสาวผุสดี จิรนากุล นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ putsadee@gmail.com 0815688035
41 นายคมสัน บุญตั้ง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ Komsun_boontang@hotmail.com 0856269116
42 นางเกษณี สีไพร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ Kradayyy@hotmail.com 0867826573
43 นายธิติวุฒิ วิริยาวุฒิ นิติกร ชำนาญการ DEKDOY_D@HOTMAIL.COM 0864218733
44 นางสาวอรวรรณ ศรีใจ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ SAND.KKK@hotmail.com 0841416355
45 นางแพรวพรรณ สุนันต๊ะ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ pla.su@hotmail.com 0898358262
46 นางกัลยา กลิ่นสม นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ nattepai@gmail.com 0811112739
47 นางสุพิน เอี้ยวถึ้ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ Supin@gmail.com 0857162419
48 นางเพ็ญตะวัน ธรรมพิทักษ์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ pentawa13@gmail.com 0899989277
49 นางกรรณิกา สุทธากุลรังษี เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน kannika.obec4@hotmail.com 0807924132
50 นางณิชานันท์ ผิวมณี นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ Katay_Nichanan999@hotmail.com 0939721089
51 นายอนุรักษ์ พรมเลข ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ series.9mm@gmail.com 0995624494
52 นางเสาวลักษณ์ นันชัยบัว ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 0845438618
53 นางสาวจุฑาทิพย์ กุลดั ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ 0882424688
54 นางสาวพรนภา เขื่อนแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ปฏิบัติการ chaingrai3@ksp.or.th 0861801119
55 นางสาวสายพิน จันทร์หนิ้ว เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ปฏิบัติการ crkuru@hotmail.com 0816030999
56 นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย Nopratau02@gmail.com 085-713263