ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐาน [ แม่ฮ่องสอน ]

รายชื่อบุคลกร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายสมภูมิ ธรรมายอดดี รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0924198997
2 นายประหยัด เงินใส ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 0861896684
3 นางสาวนรีพัฒน์ ณรุจวรกิตติ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nareepat.3911@gmail.com 0842428236
4 นายสมคิด ศรีธร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 0932298269
5 นายไพศาล ที่รัก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 0945251523
6 นางนพเก้า ที่รัก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 0635196411
7 นายศิริเศรษฐ ศรีกอก ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0967157328
8 นายวรวิทย์ ลืนคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 0825164456
9 นางสาวสิริสังวาลย์ คำเรือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 0828241692
10 นางกลีบจันทร์ เจริญสุข นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0649369326
11 นางธัญชนก ศรีสุนันทา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0954489029
12 นายนำพล รัตนศาสตร์ชาญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 0817658612
13 นางภูษณิศา มาพิลูน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 0611522891
14 นางสุภาทิพย์ เมืองช้างสินชัย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 0932269194
15 นายอนุเดช ปุรณะวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 0829169253
16 นางขวัญทิชา ศรีธร เจ้าหน้าที่ลูกเสือ 0636625194
17 นางอรทัย ขวาแซ้น เจ้าหน้าที่คุรุสภา 0634428940
18 นายปรีชา บุญมาลา ลูกจ้างชั่วคราว 0989253936
19 นางสาวเปมิกา ยาวฟุ่น ลูกจ้างชั่วคราว 0634591663
20 นางวรางคณา ประยูรแสงรัศมี ลูกจ้างชั่วคราว 0982422566
21 นางสาวเสาวดี ม่านฟ้าสีคราม ลูกจ้างชั่วคราว 0871920951
22 นางสาวดาริณกรณ์ คำจิแจ่ม ลูกจ้างชั่วคราว 0957897119
23 นางสาวกัญญารัตน์ ชายทอง ลูกจ้างชั่วคราว 0992381133