ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐาน [ นครสวรรค์ ]

รายชื่อบุคลกร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ petharatnimpan@gmail.com 0632652519
2 นายสมาน บุตศรี รองศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ 0898581419
3 นางพจนา ทรัพย์สมาน ผู้อำนวยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล pojana25001213@gmail.com 0626944699
4 นายภิรมย์ บุญยิ้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ koosriwadee@gmail.com 0815982189
5 นางวรรณวิภา สมรภูมิ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ wanwipa2503@gmail.com 0972279249
6 นายบุญธรรม มากมี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ mak_mee@hotmail.com 0898923412
7 ว่าที่ ร.ตสายสุนีย์ เทพสุขเอี่ยม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ saisuneetp@gmail.com 0846551219
8 นาย กิตติเชษฐ์ อักษร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kittichet36@gmail.com 0973953636
9 นายนิพนธ์ ประเสริฐสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 0896448964
10 นางสาวจุฑามาศ ทรายแก้ว 0882946250 saikaew21jutamas@gmail.com 0882946250
11 นางสาว วรมน วีตะเสวีระ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Voramon2516@hotmail.com 0875747854
12 นายศุภวิชช์ วงษ์พลบ ศึกษานิเทศก์ spw_55@hotmail.com 0989416169
13 นางสาวสุรีรัตน์ โตเขียว ศึกษานิเทศก์ sureerat_su31@hotmail.com 0896408759
14 นาย คณิศร โชคครองยศ ศึกษานิเทศก์ sareeyawut@gmail.com 0994944282
15 นางธนกมล เทศน์ธรรม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน tanakamol1@hotmail.com 0999792364
16 นางสาวกิ่งแก้ว ศรีสุภรกรกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ sine2509@hotmail.com 0955460486
17 นางธัญญลักษณ์ อำไพพันธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ Phat3603@sanook.com 0879461091
18 นางสาวปัทม์รัศม์ ศรีลาจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ wasaon@hotmail.com 0815342354
19 นายวันชัย ศรีคำขลิบ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ wanchai449@hotmail.com 0882733612
20 นางเรณู เกิดสุวรรณ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ wanchai449@hotmail.com 0882733612
21 นางสาวพัฒวี วิภาดา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน Vipadaa2520@hotmail.com 0824063357
22 นางอัญชนา อินทุรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ anchana_ooy@hotmail.com 0815323426
23 นางนฤมล นิลเนตร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ LEK_NSW2@hotmail.com 0812835248
24 นางสาวอรนุชา กิจนิตย์ชีว์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ORANUCHA_KNCH1964@hotmail.com 0613644369
25 นางสาวนภิศพร เหลืองอ่อน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ napitpron@gmail.com 0819719198
26 นางสุดา สุขวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ sookwong888@gmail.com 0836288963
27 นางณิชชา กิตติธรธำรงกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ scout.nsw@gmail.com 0956424466
28 นายสุรพล หนูเงิน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ prnkw2@gmail.com 0812332010
29 นายไกรพันธ์ พูลพันธ์ชู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ jedi_new@msn.com 0953064953
30 นางสาวนฤมล สินพูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ nms2412@hotmail.com 0817079133
31 นางเกษราภรณ์ นิ่มพันธุ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ order_2514@hotmail.com 0867621480
32 นางสาวจตุพร บรรดาล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ nok_690@hotmail.com 0834841294
33 นายเอกราช โฉมแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ elkarat_por@hotmail.com 0632465265
34 นางสาวนันทนีย์ แจ่มฟ้า นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ NUNTANEE4@gmail.com 0819626880
35 นายปรัชญา ภักดีศุภผล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ Uthai_ae@hotmail.com 0882934494
36 นางพรพิมล จันทร์ศรี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ pornpi2512@gmail.com 0811149679
37 นางอัญชลี วันทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ aunwan1@gmail.com 0817073918
38 นางวรรณา ทองแบน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ Thongban_1@hotmail.com 0819599019
39 นายพีรยุทธ์ ตับทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ puhhup01@gmail.com 0955623380
40 นางสาวสุกานดา ฉิมสุข นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ birdnok53@hotmail.com 0815323171
41 นางสาวศรีวรรณ ศรีสวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ chiroh27sunny@hotmail.com 0896449824
42 นางสาวปณิดา มาเม่น นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ club_za_june@hotmail.com 0871976604
43 นายฐนภัทร บุญช่วย นิติกรชำนาญการพิเศษ 0968873283
44 นางสาวทัศวรรณ เป้าเพชร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน thasawan556@gmail.com 0993861956
45 นางมณี พันธุ์พาณิชย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ koosriwadee@gmail.com 0815982189