ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐาน [ อุทัยธานี ]

รายชื่อบุคลกร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายศักดา แสงทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุัยธานี saksang2302@gmail.com 0896399993
2 นายรณชัย ทัดช่อม่วง รองศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี Ronthu0403@gmail.com 0878514485
3 นางเมธินี จงรักษ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ma.jongrak@gmail.com 0812805571
4 นางสิริพรรณ พิศาลสังฆคุณ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ Siripun281@gmail.com 0898599232
5 นางสาวสำรวย สิญจวัตร์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ Toy_2509@windowslive.com 0836867982
6 นางจิณาภา โพธิวิจิตร นักวิชาการพัสดุชำนาญการ Jina_piya@gmail.com 0909838882
7 นางสาวรุ่งทิวา ว่องวิกย์การ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ dobby221@hotmail.com 0818867628
8 นางสาวณัฏฐิมา ชูอินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ natthima_mam@hotmail.com 0812805543
9 นางสาวจามจุรี ฉลาดแย้ม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ i.chamchuri@gmail.com 0879039193
10 นางน้ำทิพย์ สืบสาย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ tuk232503@hotmail.com 0979186229
11 นายกฤษชนะ สิงคาร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ kritchana.s@gmail.com 0918414840
12 นางสาวสุภาวดี มากมี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ deemak4581@gmail.com 0818887808
13 นางนงนุช ปรีดารมย์โรจน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ NUDEPREEDA@gmail.com 0818518479
14 นางไฉน แกล้งกสิกิจ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ nonni999@hotmail.com 0979184959
15 นางอรทัย เหลือช่าง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ tu.orathai4999@gmail.com 0813798107
16 นางสาวประไพพรรณ ชำนาญชัด นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ praphaiphon0882@gmail.com 0879950882
17 นางสาวสุวภัทร สดุดี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ nippitsadudee@gmail.com 0946037755
18 นายชวลิต อำภัยบุญ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ampaiboon@hotmail.com 0813791072
19 นางสาวกาญจนา ใหม่จันทร์ดี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ kangame@windowslive.com 0898574139
20 นางนรัฐภรณ์ รักษาทรัพย์ นิติกรชำนาญการพิเศษ newnana192519@gmail.com 0866287398
21 นายชัยพร อ่อนหวาน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ Jaimyo_TV@hotmail.com 0923627446
22 นายนพรัตน์ พันธ์วุ้น นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ kartoon2282@gmail.com 0871877818
23 นางสาวมนัชยา ว่องวิกย์การ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ bowbowshop.b@gmail.com 0862077217