ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐาน [ ตาก ]

รายชื่อบุคลกร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายสัมฤทธิ์ ไวเปีย รองศึกษาธิการจังหวัดตาก 0862097412
2 นางบุณฑริก คงถาวร นักจัดการทั่วไปชำนาญการ 0817072679
3 นางพิณทิพย์ หอมสุด นักวิชาการการเงินบัญชีและพัสดุชำนาญการ 0813795489
4 นางปารมี คงเมือง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 0932823848
5 นายวันชัย สนปี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 0817863345
6 นางอลิสา สินธุ์โสภา นักทรัพยากบุคคลชำนาญการ 0897037657
7 นายจาตุรนต์ หมีโชติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
8 นางพรทิพย์ กลิ่นจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 0815320280
9 นางปฎิณญา นิรมย์มณี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0815334957
10 นางสาวรชธร ภิญญดาวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 0864299482
11 นางฉวีวรรณ สุภาษี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 0897080448
12 นางสาวสุปราณี พุ่มจุ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 0987511472
13 นางสาวศศิธร สุวรรณพูล นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ 0819716647
14 นายจิรวัฒน์ รักพ่วง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 0881659199
15 นายบุญฤทธิ์ เทศกาล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 0972672805
16 นายทวีป พึ่งคร้าม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 0817279469
17 นางฐิตานันท์ ขัติวงษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0850538884
18 นายชัยวรา หอมสุด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0855420425
19 นางธัญญาภรณ์ สิงห์ไฝแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 0896391086