ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐาน [ สุโขทัย ]

รายชื่อบุคลกร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นาย ธวัชชัย ชูหน้า รองศึกษาธิการจังหวัดรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย tawactchai@gmail.com 0897046543
2 นายกฤษดา วิวัฒนานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผ นชำนาญการพิเศษ countpng@gmail.com 0945264925
3 นางธารินี รัตนพล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ tarinee@gmail.com 0836366235
4 นางอภัสนันท์ ศิริวิทชัยภรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ rainy.apats.nan2509@gmail.com 0817639724
5 นาย ภักดี รัตนสากล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ pucdee@gmail.com 0836237443
6 นายสุทธิศักดิ์ เพ็ชรผึ้ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ Chekuvara@hotmail.com 0819534010
7 นายประยงค์ สัพทเสวี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ payung@gmail.com 0897071150
8 นางสุนิษดา สุขอิ่ม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ sudarut@gmail.com 0631068752
9 นางสาว ระย้า คงขาว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ raya5584@gmail.com 0864494854
10 นางวรรณทนา ละจุ้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ wantana@gmail.com 0882804691
11 นายอิศราวุฒ ส้มซ่า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pppyyykk@gmail.com 0896438657
12 นายนิเวช พุ่มอ่ำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ niwet2507@gmail.com 0892712215
13 นางภคอร ป้อมแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ phakraoon9@gmail.com 0997140920
14 นายอกนิษฐ์ รัตนรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ golf0816880817@gmail.com 0816880817
15 นางสาว วารี เกตุอ่อน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ketonwaree@gmail.com 0922482439
16 นายจิโรจน์ สุพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ jirotsupat@gmail.com 0922483359
17 นางสาวจันทวรรณ ทองคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ jirotsupat@gmail.com 0817276207
18 นายรองฤทธิ์ ไกรกิจราษฎร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ momi_rk@hotmail.com 0832148883
19 นางสาวสายลม พิลึก นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ sarom@gmail.com 0881644408
20 นางสาว ดาวเรือง สมบัติทองใบ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ d22_s@hotmail.com 055-651113
21 ว่าที่ ร.ตนิติชาณ บริสุทธิ์ นิติกรปฏิบัติการ nitisan@gmail.com 0860787867
22 นางเตือนใจ ปานศรี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ternjai@gmail.com 0898578015
23 นางสาว ลำพึง นุ่มนิ่ม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ numnimskt@gmail.com 0869295395
24 นาวสาว มยุรี มิตสานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและ แผนชำนาญการ mayuree096933@gmail.com 0836210969
25 นางสาวอัญชลี ฝางเสน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ausalee@gmail.com 0616383519
26 นางสาววิทิตยา อำพนพรรณ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน witidtaya2720@gmail.com 0865508845
27 นางสาว นิชาภา รุ่งศิรโชติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ nichaann@gmail.com 0953971563
28 นางศศิธร พุดจาด นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ por_766@hotmail.com 869338503
29 นางสาวสุดารัตน์ เดชะปรากรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ sudarut@gmail.com 0899588219
30 นางสาว จรุงจิต บุญกล่อม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ jarungjit@gmail.com 0839626448
31 นางเมตตา สุพัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน matta9969@hotmail.com 0861991699
32 นาย จำเริญ สมานพันธ์ ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 3 ketonwaree@gmail.com 0878497491
33 ว่าที่ ร.ตสหกรณ์ เกตุคง ผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ Parasail_a63@hotmail.com 846233627
34 นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย 0614214740