ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐาน [ พิจิตร ]

รายชื่อบุคลกร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายสงวนศักดิ์ เศรษฐีธัญญาหาร ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร Seattee@gmail.com 0813249579
2 นายธนู อักษร รองศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร Aksorntn2505@gmail.com 0819539233
3 นายทวี หาแก้ว ศึกษานิเทศก์ tawee.hakaew@gmail.com 0644042668
4 นายพิเชฏฐ์ ศรีเมฆ ศึกษานิเทศก์ picsrimek@gmail.com 0861707065
5 นางสุณี ธีรสรรเพชญ ศึกษานิเทศก์ sunee2513@gmail.com 0816755752
6 นางชุติกาญจน์ ทองแจ่ม ศึกษานิเทศก์ chutikanthongjaem@gmail.com 0938942624
7 นางสาวนันท์พร พ่วงวัฒนวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ Noknunna@gmail.com 0897080987
8 นางสาวกมลทิพย์ ก้อนจันทร์เทศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ kamolihip5435@gmail.com 0639966591
9 นางเตือนใจ บุญเสรฐ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ Thaniai9028@gmail.com 0931354244
10 นางสาวเสาวลักษณ์ สิงห์หฬ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ Kae-kubkeam@hotmail.com 0898586575
11 นางปวีณา ภุมวิภาชน์ นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ pawina13@gmail.com 0812504317
12 นางสาวปวีณา แก้วอินทร์ เจ้าหน้าที่พนักงานธุรการปฏิบัติงาน paveena79234@gmail.com 0953079234
13 นางนรีนุช แคนเนลล์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ nareenuch04@gmail.com 0958374515
14 นางอนงค์ จันทร์เข็ม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ nongnonganonganong@gmail.com 0956358113
15 นางวิเชียร สังขนุกิจ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ wiwichiean@hotmail.com 0896440346
16 นางพรทิพย์ เทศแจ่ม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ privatephichit@hotmail.com 0897042266
17 นางสาวนงนุช จุฬามณี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0816644232
18 นางสาววาสนา สิงห์หฬ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ wassana651@gmail.com 0897082414
19 นางสาวณภัทรกาญจน์ พรหมจีน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป nutjung_promjeen2009@hotmail.com 0931309618