ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐาน [ เพชรบูรณ์ ]

รายชื่อบุคลกร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 ว่าที่ พต.ประหยัด แก่นชา รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ prayatkaen2014.bw@gmail.com 0810420464
2 นายคำรณ เหมือนโพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล lungkamron@gmail.com 0917713081
3 นายธานี ชาตินันทน์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล Thanee@gmail.com 0815328774
4 นางทัศนีย์ จันทร์แสงศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน TAS_JUN@HOTMAIL.COM 0897067413
5 นางมาลา ชาตินันทน์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน audit.sec40@gmail.com 0894605611
6 นางสายชล สังข์พันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ tuadsob.pbn3@hotmail.com 0812819121
7 นางขวัญนภา จันทร์ดี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน chandee2012@hotmail.co.th 0858788700
8 นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา luknam_s@hotmail.com 0818084774
9 นางปุญญดา ชาวงค์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดฯ libraryphbn@hotmail.com 0907458536
10 นางปัญญ์ประคอง สาธรรม ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ pk55555@hotmail.com 0899608659
11 นางนิยมพร เจริญวัฒนาชัยกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 0995252365
12 นายสุภาพ กุประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ supap.leepradit@gmail.com 0897053259
13 นางสาววราภรณ์ ผึ่งผาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kru_wara@hotmail.com 0895684701
14 นางสาวนิพพิชน์ เสนารถ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kunnipphich@gmail.com 0884541564
15 นายเอกชัย จันทา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 0869289279
16 นางสาวธนัชพร อ่อนอิงนอน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ um1920@windowslive.com 0878399267
17 นายบุญโยม เกยเลื่อน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ koontingpb2@gmail.com 0988587254
18 นายชัยชาญ หมื่นชนะมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ muenchanama@gmail.com 0848162538
19 นางเบญจวรรณ สิงห์โต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ bensawun2502@gmail.com 0816042997
20 นายสมชาย มีกำลัง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ kru.kai1529@gmail.com 0888162099
21 นายภูวนาท มูลเขียน ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ phuwanatt@hotmail.com 0871981990
22 นางสาวกรุณา อุตราชา นักวิชาการพัสดุชำนาญการ 0831652733
23 นางสาวศรัณรัตน์ เกื้อธนวรรธน์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ rungsi1696@gmail.com 0970765775
24 นางชลิตา กระต่ายทอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ noiboom2519@gmail.com 0850529330
25 นางพยอม เนาว์แก้ว นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ payyom012558@gmail.com 0913818992
26 นายรัฐเขต พานิช นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ratthakete2522@gmail.com 0817272411
27 นางพรหมภัสสร อยู่พืช นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ pattana_bo@hotmail.com 0869145449
28 นางสาวเพชรรุ้ง คนขยัน นักวิชาการพัสดุชำนาญการ prung231158@gmail.com 0895635842
29 นางธัญญ์ชลิตา ใจแสน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ tanchalita2009@windowslive.com 0613785501
30 นางนฤภร กองเงิน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ noinaruporn@gmail.com 0860284020
31 นายอวยชัย ทองหาร นิติกรชำนาญการพิเศษ tomphet@gmail.com 0931952929
32 นางสาวมาลินี วงศ์คำลือ นิติกรชำนาญการ malinee_td12@hotmail.com 0987494862
33 นางสาวอภิญญา อาบสา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน aphinya28@gmail.com 0954941954
34 นางสาวณัฐรดา อยู่สุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน opp.15@hotmail.com 0897997706
35 นางสาวกนกวรรณ สิทธิชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน piglet.noke2@gmail.com 0966454902
36 นายพสกร ทวีทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ballsiambba@hotmail.com 0862019979
37 นางสาวไฉน ผึ่งผาย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ phungphai3023@hotmail.com 0858734899
38 นายกฤติเมธ แจ่มสว่าง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ kridtamate@gmail.com 0896410217
39 นางสาวพัชรีย์ อ่อนอิงนอน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ patcharee_oon@hotmail.com 0850516530
40 นายสิทธิชัย เนาว์แก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ tumxtay@gmail.com 0913818993
41 นางอัญชัญ นานาพร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ aunchun_nong@hotmail.com 0956379748
42 นางผุสดี วงษ์แสง เจ้าพนักงานธุรการ pudsadee@yahoo.com 0889060917
43 นางสาวชัชชษา แก้วไว เจ้าพนักงานธุรการ chutchasa@gmail.com 0615393616
44 นางณัฐกมล เสาธง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ Phepratri@gmail.com 0817854053
45 นางัรัศมี จันทร์เพ็ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ Rassameejumpeng@hotmail.com 0819539262
46 นางกันยารัตน์ เหมฤดี นักวิชาการศึกษา kanyarat168@gmail.com 0897041868
47 นายวีรพันธ์ สหเมธาพัฒน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ LIQUOR25@hotmail.com 0850858788
48 นางสาวพรรณิภา บุญเรือง เจ้าพนักงานธุรการ 0956355540
49 สิบเอกอิทธิศักดิ์ เอี่ยมเย็น นักวิชาการศึกษา tanyawut@hotmail.com 0938643968
50 นายสมคิด วงษ์แสง นักวิชาการศึกษา wongsaeng@gmail.com 0864092137
51 นายสมบูรณ์ จันทา เจ้าพนักงานธุรการ nartjantha@gmail.com 0907473902
52 นางสาวเกษร ทองแก้ว นักวิชาการตรวจสอบภายใน scr40.team@gmail.com 0935454463
53 นายชวลิต ทองบุญตา เจ้าหน้าที่คุรุสภาจังหวัด 0816800737
54 นางสาวปราชญ์พิชญา ทองบุญตา เจ้าหน้าที่คุรุสภาจังหวัด 0613325747
55 นางสาววธิดา วิลัย เจ้าหน้าที่คุรุสภาจังหวัด 0877724428
56 นางสวาท คำเพียน แม่บ้าน 0613091719
57 นายผลวัต มาธุระ ลูกจ้าง 061-332-57
58 นายไพฑูรย์ สาระวัน พนักงานขับรถยนต์ 0881480717