ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐาน [ ราชบุรี ]

รายชื่อบุคลกร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายนิรุทธิ์ อุทาทิพย์ ศึกษานิเทศก์ uthatip@esdc.go.th ๐๙๕-๒๕๓๙๑๒
2 นางจงกลนี ห่วงทอง ศึกษานิเทศก์ jongkonn@hotmail.com ๐๘๗-๐๗๓๘๓๘
3 ว่าที่ รต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ๐๘๑-๙๔๓๕๗๐
4 นาง พันธ์ประภา พูนสิน ศึกษานิเทศก์ punaoy@gmail.com ๐๘๑-๗๕๗๑๔๒
5 นางสาว สุพิชญ์นันท์ ทิมพิทักษ์ ศึกษานิเทศก์ supitna-195@gmail.com ๐๘๘-๘๒๕๔๔๔
6 นางสาวศิริวรรณ ลี้กิจเจริญผล ศึกษานิเทศก์ slee20097@hotmail.com ๐๙๑-๖๙๘๑๙๘
7 นางสาวศศิกานต์ แสวงลาภ ศึกษานิเทศก์ Sasikan1960@gmail.com ๐๘๑-๘๕๖๓๐๑
8 นางสาววงศ์จินดา ฤกษ์เมือง ศึกษานิเทศก์ roemuang@gmail.com ๐-๘๖๒๙-๗๒๕
9 นาง เชาวนีย์ สายสุดใจ ศึกษานิเทศก์ chaowanees@gmail.com ๐๘๑-๙๒๖๒๕๗
10 นางสาวอรจิรา สุวรรณมาลี ศึกษานิเทศก์ onza37@hotmail.com ๐๘๖-๑๔๑๕๕๓
11 นางกุลจิรา ชวะณิชย์ ศึกษานิเทศก์ ๐๖๔-๑๙๐๑๗๗
12 นายคมกฤษณ์ สุขะวิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ TUN.NOI2517@hotmail.com ๐๙๕-๔๒๑๔๗๒
13 นางฐิติภา สังข์เภา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ๐๙๒-๒๕๖๖๔๙
14 นางกนกวรรณ ไทยถานันดร์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ๐๘๙-๙๑๕๓๘๘
15 นางสาว ภัทรานิษฐ์ สุทธิแสงจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายฯ ชำนาญการพิเศษ ๐๘๑-๘๕๖๔๗๒
16 นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ๐๘๓-๐๔๓๙๒๐
17 นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ๐๘๑-๒๙๙๑๘๕
18 นางสาวกองแก้ว ม่วงเพ็ชร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ๐๙๔-๒๔๑๙๒๐
19 นางสาว พรทิพย์ แท่นอ่อน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ๐๖๑-๔๒๑๔๒๐
20 นางสาวเพ็ญพักตร์ ชื่นจำรัส นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ๐๘๗-๑๑๘๒๒๘
21 นายวินัย ตรีอินทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ๐๘๑-๘๘๐๑๙๔
22 นางศรีสุรางค์ วงค์ประเสริฐ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ๐๘๙-๒๕๔๙๙๗
23 นางสาวศิริวรรณ แม้นศิริ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ๐๘๐-๗๔๐๑๓๖
24 นางสาววิจิตรา สืบประสงค์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ๐๘๖-๙๘๙๐๖๘
25 นางสาวอรรัมภา นาคผจญ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ๐๙๔-๙๕๐๔๑๙
26 นางภาวินี บัวแพง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ๐๘๙-๕๑๕๔๔๓
27 นางนิตยา พันธุ์ยิ่งยก เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ๐๙๑-๗๗๕๒๗๖
28 ว่าที่ รอ.วิสาน ปัญญชุณห์ ศึกษาธิการจังหวัดรา่ชบุรี