ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐาน [ กาญจนบุรี ]

รายชื่อบุคลกร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี webmaster@kanpeo.go.th 0899138659
2 นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี opas.ton@gmail.com 0909911491
3 นางพรทิพย์ สันทัด ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ jporntip31@gmail.com 0818803239
4 นางสาวปิยนาถ สืบเนียม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล POOPIYANARD@gmail.com 0899189294
5 นางวันทนีย์ ขาวผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน wantanee06@gmail.com 0957922845
6 นายชาลี สำรองทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล chalee-sum@gmail.com 0878079241
7 นางภิญญาดา รัตนพนังสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน youislak4455@gmil.com 0847538686
8 นางสาวศรัณย์รัช เดชอุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน jdechaum57@gmail.com 0983989144
9 นางสาววิไลรัตน์ คันธาวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา jeaw77@hotmail.com 0856943448
10 นางพรพิช์ชา ปรกแก้ว ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน Prokkaew-tip@hotmail.com 0957517394
11 นางสาวอรอุมา พันแสงทอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ on_uma24@hotmail.com 0860695453
12 นายเจริญพงศ์ แสนโสม นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ chasansom@gmail.com 0868640378
13 นางสาวสะไบแพร สอนโสม นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ bai_book@hotmail.com 0898248524
14 นางสาวภณิตา สืบอาสา นักประชาสัมพันธ์ Monokung@windowslive.com 0812783811
15 นายอังกูร จินจารักษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ Trin25521618@gmail.com 0908864336
16 นางนันทญาพร สุชาสันติ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ nuntaya_t29@hotmail.com 0963603040
17 นางจิตติมา ช่ออัญชัญ นักวิเคราะนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ j.unchun@hotmail.com 0892164433
18 นางสาวศรัณย์ยมล จินจารักษ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ jinjaruk@hotmail.com 0927108989
19 นางสาวสาวิณี สุริยาวงษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ sawinee29@hotmail.com 0811936101
20 นางวารินทร์ สุขกุล ศึกษานิเทศก์ minsono-2504@outlook.co.th 0845799251
21 นายนิวัตน์ โชติสัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ NIWAT@hotmail.com 0818582351
22 นางพูนทรัพย์ หินอ่อน ศึกษานิเทศก์ Poonsub2553@gmail.com 0850430641
23 นางรุ่งอรุณ หัสชู ศึกษานิเทศก์ az2507@hotmail.com 0867606726
24 นางเมตตา สุกใส ศึกษานิเทศก์ Mt.ss_2512@hotmail.com 0806595131
25 นางสาวถวิล หวังกุ่ม ศึกษานิเทศก์ winny_brp@hotmail.com 0982741641
26 นางสาวสัทธา สืบดา ศึกษานิเทศก์ Suebda27@hotmail.com 0870415933
27 นายชัยวัตร ทองบ่อ ศึกษานิเทศก์ willy_2517@yahoo.com 0623955389
28 นางสาวศศิพิมพ์ แพทย์วงษ์ ศึกษานิเทศก์ sasi.pim2553@hotmail.com 0625178268
29 นางพิชญาภัค อารีรอบ ศึกษานิเทศก์ somkaewkan13@gmail.com 0616690296
30 นางวราภรณ์ เนาวราช ศึกษานิเทศก์ svwaraporn2554@gmail.com 0639124124
31 นางสาลินี อุดมผล ศึกษานิเทศก์ nogissara@hotmail.com 0817359641
32 นางทัศนวรรณ ศักดิ์กาญจนเดช ศึกษานิเทศก์ answer1921@hotmail.com 0812854164
33 นางอรศิมา ศรีสำราญ นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ onsimanut@gmail.com 0928515863
34 นางสุทธินันท์ พูลสมบัติ นักวิชาการศึกษา siriwan_2516@hotmail.com 0631915414
35 นางสาววิยะดา นุ่มวัฒนะ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ kae0990@gmail.com 0810190741
36 นางออมทรัพย์ พุ่มเล็ก เจ้าพนักงานธุรการ 0910077959
37 นางชัฎชรี มริภัณณฎี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ chat_073840@hotmail.com 0817054485
38 นางอาภา เวชสุนทร นักวิชาการศึกษา jungkum3@hotmail.com 0819307407
39 นางปานไพลิน แม้นพรม นักวิชาการศึกษา paiii_@hotmail.com 0830338037
40 นางสาวพรทิพา โพธิ์พานิช นักวิเคราะนโยบายและแผนชำนาญการ ann_onair@hotmail.com 0899167500
41 นางอังคณา วิสุทธากร นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ dektull@gmail.com 0897415544
42 นายสาธิต บุ้งโพธิ์ นักวิชาการการคอมพิวเตอร์ psatit12@gmail.com 0983830315
43 นางสาวอิสรียา หมั่นดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ isaneeya9116@gmail.com 0945579584
44 นางสาวปราณี ทองสุทธา นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ neekan2audit@gmail.com 0868080932
45 นายสมคิด บุญมา ช่างไฟฟ้า 4 webmaster@kanpeo.go.th 0843195682
46 นายอชิตพล คชชะ ลูกจ้างชั่วคราว webmaster@kanpeo.go.th 0982765989
47 นางสุรัตน์ วีระสุนทร เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ mayyave7@hotmail.com 0892583976
48 นางสาวฉัตรกุล ตรงคมาลี เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ iamchatkul@hotmail.com 0891939456
49 นางสาววราภรณ์ ย่านงูเหลือม เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ appletime_24@hotmail.com 0813903144
50 นางทัดดาว พูลพิพัฒน์ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ daokrajay@gmail.com 0989064465
51 นางจงกล สงวนศักดิ์ นักจัดการงานทั่วไป maya_kol_yo@hotmail.com 0803114516