ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐาน [ สุพรรณบุรี ]

รายชื่อบุคลกร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี wee_tawee@hotmail.com 0863823227
2 ว่าที่ ร.ตนันต์ชัย แก้วสุวรรณ์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี nunchai_Kaew@hotmail.com 0614212238
3 นายกิตติพศ ศิริสูตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ktp_pot@esdc.go.th 0922563522
4 นางธันย์ชนก พลศารทูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ thuncha07@gmail.com 0927415050
5 นายสมศักดิ์ โกลากุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ svsomsak@gmail.com 0860360193
6 นางกริษา โพรามาต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sn_chalee@hotmail.com 0875044495
7 นางสาวแสงเพ็ญ พุ่มกุมาร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sangpenp@gmail.com 0812999169
8 นางสาวปวีณา ธิติวรนันท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ paweena2511@gmail.com 0818581879
9 นางจิราธร สามารถ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jirathonsa@gmail.com 0956517959
10 นางสาวจันทร์พิมพ์ วงศ์ประชารัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ti_ti_ti@hotmail.com 0819952836
11 นางสุรพิชฌาย์ ฟ้าหวั่น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ fawhunment@gmail.com 0834453264
12 นางสาวอรไท แสงลุน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ minniejung54@gmail.com 0876416566
13 นางสาวภิญานิสสรณ์ โพธิ์กลิ่น นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ piyanissorn@hotmail.com 0982502926
14 นางปวีณ์พร บุญเทียน นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ pavee2552@hotmail.com 0892543378
15 นางสาวสุกัญญา พลนิกร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ prsuPhan1@gmail.com 0923142542
16 นางณิชาภา เนติกมลสุข นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ aomnat3654@gmail.com 0624642963
17 นางสาวอมรรัตน์ เคนผาพงศ์ นิติกรชำนาญการ nongamornrut@gmail.com 0817289523
18 นางจินตนา แก้วบัวดี จินตนา แก้วบัวดี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ nonny_jin@hotmail.com 0982738054
19 นางสาวบุปผา เจิมศิริ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ bomsiri.2512@gmail.com 0817639659
20 นางธารินี งามเกตุสุข นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ata0301@hotmail.com 0817564503
21 นางสาววรรณภา ยะวา นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ wannapa25492554@gmail.com 0841465997
22 นายอดิเทพ ศรีดอกไม้ นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ first@hotmail.co.th 0992526614
23 นายภาณุพงศ์ ผิวพิมพ์ดี นิติกรชำนาญการ nu8084@hotmail.com 0806633136
24 นางสาวอรวรรณ คำมาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ Orranoi@gmail.com 0822360326
25 นางสาวภูษณิศา หงษ์โต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ Sp1_hongto@hotmail.com 0830622004
26 นางศรีวดี ขุนสอาดศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ Sriwadee_p@hotmail.com 0916979737
27 นายสุภวัจน์ อุบลทัศนีย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ bosuphan@gmail.com 0983163599
28 นางรสสุคนธ์ ชมเจริญ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน Mook_1909@hotmail.com 0892546439
29 นางอัมพร สุขสมบูรณ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ Chuchart5021@gmail.com 0617763821
30 นางอรสา มีศิริ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ orasa_meesiri@hotmail.com 0986650306
31 นางมณีพร แก้วเมืองมา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ maemim_2534@hotmail.com 0816997787
32 ว่าที่ ร.ตสุพัฒน์ หอมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ homsuwan2516@gmail.com 0866118217
33 นางรุ่งรัตน์ ตนสารี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 8899pom@gmail.com 0969548844
34 นางสุปราณี สืบประดิษฐ์ สุปราณี สืบประดิษฐ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ Supranee05@hotmail.com 0865222818
35 นางตรีรณา เตโชทัยวณิช นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ TREERANA@hotmail.com 0851779955
36 นางสุนันทา นุชโพธิ์พันธุ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ tanunsu569@gmil.com 0626021258
37 นางสาวพลอยปภัทร สุดโต ลูกจ้างกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน pedu.spb@gmail.com 0810155350
38 นางอุไร บุญมาก นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ tavanrud@hotmail.com 0963843813
39 นางสาวสุการดา ศรีประชัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ suksee06@gmail.com 0818570922
40 นางสาววาสนา เสร็จกิจ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ g504085360013@hotmail.com 0892313526
41 นายภุชชงค์ สว่างศรี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ pedu.spb@gmail.com 0818585853
42 นางสาวนวรัตน์ ลาภยิ่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ saipan2501@hotmail.co.th 0869811758
43 นางมยุรา แบนประเสริฐ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน joeynok55@gmail.com 0818572615
44 นางชูศรี สำราญพานิช นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ Choolek_2505@hotmail.com 0819420449
45 นายประภาศ จวนกระจ่าง ลูกจ้างกลุ่มอำนวยการ pedu.spb@gmail.com 0988249151
46 นายธงชัย ประคำทอง ลูกจ้างกลุ่มอำนวยการ pedu.spb@gmail.com 0823490774
47 นางสาววิลาวรรณ ใจมั่น เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน monojung17@gmail.com 0817504284
48 นางสาวศุรดา ขุนจันทร์ดี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ surada.lake@hotmail.com 0863747147