ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐาน [ นครปฐม ]

รายชื่อบุคลกร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช ศีกษาธิการจังหวัดนครปฐม pumiraj01@gmail.com 0863174041
2 นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ratthavit03@hotmail.com 0811981300
3 นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล pullada@hotmail.com 0866230365
4 นายไชยากาล เพชรชัด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chaiyakan68@gmail.com 0879035336
5 นางสาวรัตนา ศิริชยานันท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ratanut@gmail.com 0898261232
6 นางบงกชษกรณ์ แซมสีม่วง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ bongkotsakorn@hotmail.com 0817637483
7 นางสาวจุรีพร แจ้งธรรมมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jureeporn.jtm@gmail.com 0614213585
8 นางมารศรี เหล่าบุญชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ marasri2554@gmail.com 0618615445
9 นายจิรประวัติ ศรีวัฒนทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ tle.jiraprawat@gmail.com 0854969592
10 นางสาวอมรรัตน์ จินดา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
11 นางณิชชารัช เนาวรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
12 นางอลิศา ว่องประชานุกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
13 นางสาวนงนุช ดวงพรกชกร นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
14 นายธนบดี โสภาจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
15 นางธรรศญา กรอธิพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
16 นางสาวนิชาภา ดิษฐบรรจง เจ้าพนักงานธุรการ
17 นางมารศรี ขันธควร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
18 นางสาวสุดา กลับสติ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
19 นางวันทนีย์ ตั้งเรืองวิทย์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
20 นางรัชดา กุลนันทิวรรธน์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
21 ส.ต.ต.หญิงมณฑรส สุวรรณ นิติกร ชำนาญการ
22 นางสาวชมบงกช ไกรหลง นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
23 นางพศวีร์ ศุภโสภณ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
24 นางสาวนิสารัตน์ จุลวงศ์ นักทรัพยากรบุคคล
25 นางสาลิณี ธวัฒน์อธิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
26 นางสาวปฤศนันท์ สังข์ทอง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
27 นางอภิญญา ช่วงชัยชนะ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
28 นางรัชนก บรมสถิต นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
29 นางสาวสุนีย์ ตระกูลโอสถ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
30 นางสาวอนงค์ คุณธรณ์ หัวหน้าหกลุ่มตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ
31 นางสาวลำดวล ทัดมาลา นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ
32 นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน