ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐาน [ สมุทรสาคร ]

รายชื่อบุคลกร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายมนตรี บุญเทพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ilovechelsea2012@gmail.com 0878647286
2 นายปรีดี ภูสีน้ำ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร 0614152122
3 นายศุภชัย เจริญขำ รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
4 นางสุรางคนา เกียรติกุล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
5 นางรัตนาพร นาชัยลาน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
6 นายกิตติโชติ โชติวิบูลธนวงศ์ นิติกรปฏิบัติการ
7 นางสาวสุภาพรรณ ทองเจือ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
8 นายพีระ สุนทรรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
9 นางสาวรัตนาภรณ์ เตียวิเศษ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
10 นางสาวศิริพร สุระสมบัติพัฒนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
11 นายทัศนัย จันทโนทัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
12 นางสาวพัชรมาศ นุ่มดี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
13 นางสาวสุกัญญา แสงสุข นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
14 นายณรงค์ ภูมิลำเนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
15 ด.ต. สายัณห์ แก่นพันธ์ วิทยากรประสานงานลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสมุทรสาคร
16 ด.ต. อุทิศ มาพบสุข วิทยากรประสานงานลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสมุทรสาคร
17 นางดวงจันทร์ บุญตานนท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
18 นางประไพ ศรีสำราญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
19 นางสุกัญญา ศรีอันประเสริฐ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
20 นางสาวณัฐธิดา โพธิ์วัฒนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
21 นางพรพิมล เนวะมาตย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน