ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐาน [ สมุทรสงคราม ]

รายชื่อบุคลกร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 ว่าที่ร้อยวิสาร ปัญญชุณห์ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม
2 นายกริช นุ่มวัด รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม
3 นางสาวเกษศิรินทร์ ศรีสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผบ kes959@gmail.com 0896946155