ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐาน [ เพชรบุรี ]

รายชื่อบุคลกร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายกนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี Kanok2503@hotmail.com 0614127736
2 นายพนัส ทองภูเบศร์ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี panat@petburi.go.th 0878988082
3 นางสายใจ จิรชีพพัฒนา นักจัดการงานทั่วไป sayjaijira@gmail.com 095706454
4 นางวีรยา ทองนวล นักประชาสัมพันธ์ rayalovelong@gmail.com 0822413839
5 นางพัชราลัย พงษ์เผือก นักวิชาการเงินและบัญชี Annz9828@gmail.com 0818571528
6 นางจำเนียร ชาญชัยวีระสกุล นักวิชาการเงินและบัญชี 0867666678
7 นางสาวฤทัยกาญจน์ นาคเส็ง นักทรัพยากรบุคคล popnakseng@hotmail.com 0954745533
8 นายพิเชฐ นุชสวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคล Pi_chet_N@hotmail.com 0904357066
9 นางสาววรรณา พันธพฤทธ์พยัต นักทรัพยากรบุคคล Startrack9@gmail.com 0951638435
10 นางสาวอังสุมา ชัยชาญ นักทรัพยากรบุคคล avo_chai@hotmail.com 0892113858
11 นายภิมุข ศรีสมบูรณ์ นักทรัพยากรบุคคล pimooksri@gmail.com 0810150136
12 นางสาวจันทกานต์ อรุณ นักทรัพยากรบุคคล mayaroon@hotmail.com 0936190562
13 นางสาวสุมาลี พูลพิพัทร นักทรัพยากรบุคคล pipat1115@gmail.com 0922518896
14 นายจิรศักดิ์ ปุญยะศิริ นิติกร
15 นายชูศักดิ์ ประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน peophet@hotmail.com 0939565154
16 นางจงกล อรรถอาภรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน Jongkhon.a@gmail.com 0838366555
17 นางสุภัทรา บูรณารมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน sbooranaroom@gmail.com 0892599885
18 นางกรุณา บุญประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน chimduphetchaburi@gmail.com 0861359165
19 นางสาวทักษพร งามขำ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ Takky377@gmail.com 0817360322
20 นางสาวยุพาภรณ์ จงเจริญ นักวิชาการศึกษา y_jomwong@hotmail.com 0906698793
21 นางวนิดา ดวงแก้ว นักวิชาการศึกษา WANIDA2039@hotmail.com 0892608019
22 นางสาวเปรมฤทัย พงษ์พันธ์ นักวิชาการศึกษา prempongpun803@gmail.com 0618709889
23 นายกฤษธร กรีดกราย นักวิชาการศึกษา kreedkrai@gmail.com 0812579778
24 นางสาวสนนิรัตนิ บุญงาม เจ้าพนักงานธุรการ Love.sonnilut@hotmail.com 0896119339
25 นางสุภัคญาณี สุขสำราญ ศึกษานิเทศก์ suphak1.suk@gmail.com 0818746887
26 นางเครือชุลี เรืองแก้ว ศึกษานิเทศก์ kr.krueehulee@gmail.com 0870443822
27 นางพัชรา แย้มสำราญ ศึกษานิเทศก์ patchara.aew@gmail.com 0911940630
28 นางสาวชุติมา กอวชิรพันธ์ ศึกษานิเทศก์ chutima09@hotmail.com 0899191484
29 นางณิชรญา ใจเด็ด ศึกษานิเทศก์ tiwakapat@hotmail.com 0819956412
30 นางประศาสนี เชยชิต ศึกษานิเทศก์ Namphueng01053@gmail.com 0840550935
31 นางสุพรรณภา ศักดิ์ทอง นักวิชาการศึกษา susakthong@gmail.com 0898913993
32 นางน้ำเพชร ชิระมณี นักวิชาการศึกษา nump2912@gmail.com 0869892878
33 นางเตือนใจ รอดภัย นักวิชาการศึกษา teon2507@gmail.com 0824697193
34 นางวลีวัลย์ ศรีสุขใส นักวิชาการศึกษา damloack_55@hotmail.com 089885774
35 นางผกาวัลย์ เอี่ยมภูมิ นักวิชาการศึกษา pakawan202503@gmail.com 0891689862
36 นางสาวสมหมาย บัวมณี นักวิชาการศึกษา mai1235@hotmail.com 0890825130
37 นางสาวนันทิกร ธภามีวรรณะ นักวิชาการศึกษา nun.tukta06@gmail.com 0855635814
38 นางสาวขวัญจิรา เพ็งพิน เจ้าพนักงานธุรการ kwanjra@petburi.go.th 0985399152
39 นางสุพรรณภา ศักดิ์ทอง นักวิชาการศึกษา susakthong@gmail.com 0898913993
40 นางน้ำเพชร ชิรมณี นักวิชาการศึกษา
41 นางเตือนใจ รอดภัย นักวิชาการศึกษา
42 นางวลีวัลย์ ศรีสุขใส นักวิชาการศึกษา
43 นางผกาวัลย์ เอี่ยมภูมิ นักวิชาการศึกษา
44 นางสาวสมหมาย บัวมณี นักวิชาการศึกษา
45 นางสาวนันทิกร ธภามีวรรณะ นักวิชาการศึกษา
46 นางสาวขวัญจิรา เพ็งพิน เจ้าพนักงานธุรการ