ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐาน [ ประจวบคีรีขันธ์ ]

รายชื่อบุคลกร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 ว่าที่ร้อยวิสาร ปัญญชุณห์ ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 0614127756
2 นายสมสันต์ ลือกำลัง รองศึกษาธิการจังหวัด SomSan2476@gmail.com 0614212476
3 นางนุติยาพร วงษ์เณร ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ nuti.edu@gmail.com 0830990369
4 นายสุเทพ วงษ์เณร ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ sutap.edu@gmail.com 0639010619
5 นางสาวไตรนาถ ศรีจันทร์ ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ nat26957@gmail.com 0898041934
6 นางอภิวันทน์ พินทอง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ apiwanpin@gmail.com 0849752566
7 นางปราณี จงศรี ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ pnee2514@gmail.com 0818605097
8 นางสาววาสนา ชูเจริญผล นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ wassana2504@windowslive.com 0892608753
9 นางสาววาสนา แจ้งเสนาะ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ catwoman_1970@yahoo.com 0865318987
10 นางอุรารักษ์ มงคลพุทธรักษา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ura_2010@hotmail.com 0865295588
11 นางอนุชทิตา สีมาพานิช นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ anushtita@hotmail.com 0806530778
12 นางพิรีภรณ์ กุลชนะพิฑูรย์ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ rose.piree@gmail.com 0963275349
13 นางสาวอารีวรรณ์ สุขจินดา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ o_noi12@hotmail.com 0863838829
14 นางสาวจินตนา สังข์รุ่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ e-jinee@hot.co.th 0929480515
15 นางสาวภัทรภร เหลือน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ Plan.edupck@gmail.com 0942961416
16 นางสาวนัชชนันท์ กายเพชร เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ(เจ้าหน้าที่คุรุสภา) prachuapkhirikhan2@ksp.or.th 0814240324
17 นางสาวเพ็ญศรี แซ่เล้า เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ(เจ้าหน้าที่คุรุสภา) prachuapkhirikhan@ksp.or.th 0946156232
18 นางวาสนา สายชล นักจัดการงานทั่วไป a_or_88@hotmail.com 0887662230
19 นางสาวรัชดา บุญเจือ นักวิชาการเงินและบัญชี Ratchada.Boonjua@gmail.com 0942415453
20 นางสาวศรีนภา รังสิกุล นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ srinapha-09@yahoo.co.th 0951515462
21 นางสาวอชิรญาณ์ ชูแก้ว นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ Achirayach2525@gmail.com 0863436252
22 นางสาววนิดา ขุนนุช เจ้าหน้าที่ธุการ 0988838576
23 นางสาวอรนิชา เศรษชัยชาญ เจ้าหน้าที่ธุการ 0988328293
24 นางสาวเพชรไพลิน ร่วมวัน เจ้าหน้าที่ธุการ 0983231654
25 นายณพรรษ วัชรวงษ์ เจ้าหน้าที่ธุการ 0924439154
26 นายธโนดม สุวพัฒน์ เจ้าหน้าที่ธุการ 0618327093
27 นายพีรศักดิ์ รอดพยันต์ พนักงานขับรถ 0636372059