ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐาน [ นครศรีธรรมราช ]

รายชื่อบุคลกร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายเจียร ทองนุ่น ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 0819793791
2 นายไกรสิทธิ์ เลิศไกร รองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 0819561491
3 นางสาวละมุญ จินกระวี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 0819682258
4 นางนงลักษณ์ รักทอง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ 0878828626
5 นางเรวดี พงเสนา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ 0817883313
6 นางสาวสาริสา สุขหอม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 0969905615
7 นางธนวรรณ เภรีฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 0899081250
8 นายถนอม นิตย์วิมล นิติกรชำนาญการพิเศษ 0814814750
9 นางแสงจันทร์ นาคปลัด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 0848709346
10 นางมะลิณี คงทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 0867437196
11 นางสาวจงกล ประสงค์สุข นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 0818969359
12 นายเสถียรวัฒน์ มูสิเกิด นิติกรชำนาญการ 0817887602
13 นางสาวเรวดี สุขเสนา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 0937206441
14 นางสาวเบ็ญจมาศ บางโรย นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 0887614960
15 นายธานัท ธนะเตชะสนิท เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 0846907090
16 นางสาวรัตนาภรณ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 0952568476
17 นางเพ็ญนภา โชติพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 0815752658
18 นางบุญยืน เลี้ยงสกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 0817819207
19 นายชัยยศ อลงกตกิตติคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 0810999131
20 นางศิริพร ธรรมชาติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 0818948515
21 นางพลอยธิดา ทองนะ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 0869529168
22 นางจุฑารัตน์ มานะชนม์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา 0891960954
23 นางสุพรรณี สิงหเทศ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0866835171
24 นางนวพร ผอมดำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0892882784
25 นางศิริพร ศิริคุณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0840049907
26 นางพวงเพ็ญ จิตรจำนอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 08-9970-81
27 นางนงค์นาฎ ศรีเมือง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0805268491
28 นางปรีญา อ่อนสูง ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 0838261959
29 นางสุวคนธ์ บัวรัตนกาญจน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0878839875
30 นางนงนภัส ปรีชารัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0987350995
31 นายจรินทร์ คงพันธ์ พนักงานบริการ บ 2 0848439440
32 นายปรีชา หนูราม พนักงานบริการ บ 2 0894693703
33 นายสุริยา ทองอยู่ พนักงานบริการ บ 2 0936599924
34 นางทิพย์พวัน ชูหนู ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 0896495459
35 นางอภิสรา มีนิ่ม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 0822602541
36 นางพัชราภรณ์ สงขำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0892885362
37 นางอาธัญญา วรพฤกษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0813675164
38 นางสุดา จันทร์สน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0824201788
39 นางลาวัลย์ วงศ์แก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0865941572
40 นางสิริอร อินทร์แก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0994073461
41 นางโสภา วงศ์โถง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0899655506
42 นางสาวนาตยา มีเสน ลูกจ้างโรงเรียนเอกชนปฎิบัติงาน 0881813948
43 นางสาวดาวรุณี มีแสง ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 0831205777
44 นางสาวสรวีย์ มูสิกะ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 0918479554
45 นายเผชิญ อุปนันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล khunpoo05@gmail.com 0895936603
46 นายสุภรณ์ แสงผะกาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ supornnew@yahoo.co.th 0817899004
47 นายวัชรพงศ์ ไชยศร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ vanrath@hotmail.com 0814168080
48 นางจันทรา ด่านคงรักษ์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ aj.chantra@hotmail.com 0895948758
49 นางวนิดา ทองนุ่น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ laddasawun@gmail.com 0653481799
50 นางประทุม บารมีวุฒิ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ panny.prathum@gmail.com 0897236691
51 นางจิราพร ชิณวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jiraporn5555@gmail.com 0894730701
52 นางสาวพัชรดา ลิขิตการ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ plikit6@gmail.com 0813677639
53 นางดาวน้อย ญาณสูตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nine.nine0129@gmail.com 0872676417
54 นายเริงบพิธ เพชรคง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ r25623p@gmail.com 0945710574
55 นางสาวเกษรา บริสุทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kassara1512@gmail.com 0922570884
56 นางสมจินต์ กลับกลาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ glabklay@gmail.com 0840632591
57 นายวิลาศ ชูช่วย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Wiladc7@gmail.com 0612144063
58 นางเกศกนก ณ พัทลุง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ketkanok.n@hotmail.com 0869465965
59 นางสาวศิริมนตร์ ชิณวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sirimon2515@gmail.com 0862928429
60 นางสาวรัตนา อินทรพฤกษา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 0810894371
61 นางเณศรา สุวรรณา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ neswimon@hotmail.com 0895222942
62 นางสาวเพ็ญศรี ทศพร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ pensrithod@gmail.com 0982637940
63 นางสาวณัฐชยา เอียดขนาน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sornor.sao@gmail.com 0869401993
64 นายธีรศักดิ์ ศักดิ์ศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ teerasak_13supervisor@hotmail.com 0895921308