ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐาน [ กระบี่ ]

รายชื่อบุคลกร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายพิเชษฐ์ เจ้ยทองศรี ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ๐๘๙ ๘๖๗๒๒๑
2 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ รองศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ๐๘๑ ๕๓๕๑๙๒
3 นางพิกุล มิ่งจินดากุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ผอ.กลุ่มอำนวยการ ๐๘๕ ๕๗๗๙๑๒
4 นางกัญญารัตน์ ศรีอินทร์เกื้อ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ กลุ่มอำนวยการ ๐๘๑ ๙๐๑๖๖๔
5 นายชัชวาล วิภวชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ๐๘๗ ๓๑๓๑๕๔
6 นายสุทธิไชย เฉิดโฉม นิติกร ชำนาญการพิเศษ กลุ่บริหารงานบุคคล ๐๘๐ ๕๓๓๓๕๐
7 นายสุวิทย์ พรหมบุตร นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล ๐๘๐ ๕๓๑๘๑๗
8 นางสาวอาทิตา บุญรัตน์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล ๐๙๒ ๗๒๓๐๗๗
9 นายทวี สังข์ปิด สังข์ปิด เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล 0937467566
10 นางสาววราภรณ์ ชูเทพ ชูเทพ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ ผอ.นโยบายและแผน ๐๘๑ ๖๙๑๐๕๒
11 นายอนุรักษ์ เสดสัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ กลุ่มนโยบายและแผน raklay2@gmail.com 0899733316
12 นางสาววันวิสา นามเคน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ กลุ่มนโยบายและแผน wisa33210@gmail.com 0863576447
13 นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ ผอ.พัฒนาการศึกษา ๐๘๔ ๑๘๗๒๐๑
14 นายบุญพฤกษ์ มะศิริ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ผอ.นิเทศติดตามและประเมินผล ๐๖๓ ๐๗๘๒๒๙
15 นางจรรยา แก้วเซ่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ๐๘๗ ๒๗๗๖๑๑
16 นางพรพิมล ผลกล่ำ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ๐๘๑ ๐๙๑๘๓๕
17 นางสาวรัชนีวรรณ บำรุงภักดิ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ratcha2000@gmail.com 087273009
18 นายประพันธ์ เกี่ยวพันธ์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ๐๘๘ ๓๘๓๔๑๓
19 นางกิตติยาพร สุดรัก นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ๐๘๑ ๙๕๖๖๓๙
20 นางสาวปิยาภรณ์ แสงมณี
21 นางสุพัตรา คล่องแคล่ว นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ ผอ.ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ๐๘๑ ๘๙๕๖๙๐
22 นางอาภรณ์ บรรดาศักดิ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน ๐๘๑ ๖๙๓๗๘๐
23 นางกรรณิการ์ นิคมประศาสน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 0952832815
24 นางเสาวณี ยิ่งถาวร
25 นายฉัตรวุฒิ จันปฐมพงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ