ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐาน [ ภูเก็ต ]

รายชื่อบุคลกร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายสุทัศน์ แก้วพูล รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต sutas.k2503@gmail.com
2 นางสุภาภรณ์ ยุคุณธร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผอ.ส่งเสริมการศึกษาเอกชน sao6463@hotmail.com 076211428
3 นายรัชพร นิลพังงา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ rutcha.1510@gmail.com
4 นางสาววลัยลักษณ์ ไกรสาตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน walailuk15@hotmail.com
5 นางภรภัทร จันทสะโร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา p.jantasaro@gmail.com
6 นางสรุชา หุตะจูฑะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ hutachuda@hotmail.com 076211428
7 นายประจิม ศิริทัพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jimsin2017@gmail.com
8 นางสาวสมเพียร เทียนทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ noopan.tt@hotmail.com
9 นางสาวฉวีวรรณ จ้อยจิตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ cbj00007@gmail.com
10 นางสาวธันวารัตน์ มณีพันธานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ thov-star@hotmail.com
11 นางสารีย์ ทองเจิม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ pen_s06@hotmail.com
12 นางสาววัลลภา ถิรวิริยาภรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ wan11@hotmail.co.th
13 นางณัฐมา เอกทวีวัฒนเดช นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
14 ส.ต.ต.หญิงกัญญารัตน์ บุญรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
15 นางสาวสนธยา อรรคจุ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
16 นายจิรวัฒน์ เพชรกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ jirawatpk@gmail.com 0862823943
17 นายวีรวัฒน์ เข้มแข็ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
18 นางบรรณกมล ทิพย์รัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
19 นางสาวประไพพรรณ อยู่คง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
20 นางจรรยาภรณ์ อาชีวะสุข เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน