ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐาน [ สุราษฎร์ธานี ]

รายชื่อบุคลกร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายชุมพล ศรีสังข์ ศึกษาธิการจังหวัด srisung2502@hotmail.com 0935787087
2 นายวัฎนา ทองมณี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่มอำนวยการ) wayu_wad@yahoo.com 0944263953
3 นางปาริชาติ รัตนรักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ (รก.ผอ.กลุ่มบุคคล) tup-teain99@hotmail.com 0835940915
4 นางสาวสนธิยา ไชยชำนิ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ pr_sri3@hotmail.com 0887512359
5 นางสาวสุจิรา เพชรทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ yah_th07@hotmail.com 0812703987
6 นางสาวพรรณา พรหมวิเชียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน) sompetlada@hotmail.com 0831735153
7 นางสาวอันธิกา ไทยเอียด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ pang_untika@hotmail.com 0863210474
8 นางสาวอัจฉรา ฉัตรากาญจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ac_jung@hotmail.com 0936329615
9 นางพัทธมน ติ้วพานิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ pbu1441@gmail.com 0854196930
10 นางสาวรสุ รุ่มจิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ppolicysurat@gmail.com 0819582612
11 นางสาวกัญชพร ศรีเมือง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ kancha513@hotmail.com 0817879170
12 นางทิพย์สุดา สมทรัพย์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ Tipsu1701@hotmail.com 0897313676
13 นางสาวสหนันท์ ศรีแสง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ peawmesang@live.com 0819798122
14 นางกรรณิการ์ ปานนุช ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ (ผอ.กลุ่ม นิเทศฯ) pannuch92@gmail.com 0980153638
15 ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ theetima.Tha@gmail.com 0819781985
16 นางสาวนฤนาฎ รัตนจินดา เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน kaeandgam@hotmail.com 0801480260
17 นางอารยา จันทวี นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่มตรวจสอบฯ) Araya19621962@gmail.com 0897231119
18 นางสาวพิมพ์ดาว ศุภผล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ pim2385@gmail.com 0896459873
19 นางกฤษณา ธนอารักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ (รก.ผอ.ส่งเสริมการศึกษาเอกชน) Petmanee_Puy@hotmail.com.com 0846264377
20 นางทิพวรรณ คงแป้น นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ omojeed@gmail.com 0897264478
21 นางภัทรมน พันธ์ุพฤกษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ pattaramon.p@gmail.com 0843098877
22 นางศิริพร นครพัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ snakornphat@hotmail.com 0840562744
23 นางอรอนงค์ สังข์ทอง เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน noun_z@hotmail.com 0894741085
24 นายณฐกร ชูมนต์ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ suratthani2@ksp.or.th 0853855669
25 นางสาวกฤติยาณี สอนสง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ surat3-ksp@kurupatana.ac.th 0878828319
26 นางอรนุช ปิติสุข เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ suratthani@ksp.or.th 0805273534
27 นางกัญญภัสส์ บุญเกิด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ Job_888@hotmail.com 0874821923
28 นางกฤษติญา ชนะราช นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ krt-chanarach@hotmail.com 0810901733
29 นางธัญญลักษณ์ ศรีสมานุวัตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ mon_2549@yahoo.co.th 0925064655
30 นางสาวศิริมา นุ้ยไม ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนอง ปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ phimsirima7003@gmail.com 0980149465
31 นางสาวจิตรา เผือกสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดนอก ปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ snjitra.srt@gmail.com 0872719946