ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐาน [ ระนอง ]

รายชื่อบุคลกร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายทศพร ภูมิทัศน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล poomitad@gmail.com 0819424457
2 นางศิริงาม ภูมิทัศน์ ศึกษานิเทศก์ siringam4@gmail.com 0638949519
3 นางสุนี จั่นสกุล ศึกษานิเทศก์ jsunny906@gmail.com 0872837051
4 นางอรวรรณ คำมณี ศึกษานิเทศก์ wan_km001@hotmail.com 0863291805
5 นายเสถียร รุกขพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดระนอง Peeranit_11@hotmail.com 0819908963
6 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง รองศึกษาธิการจังหวัดระนอง Songsak66@hotmail.com 0895915251
7 นางสาวสมศรี ตันบี้ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน tunbee2009@hotmail.com 0850980042
8 นางสาวกานดาวสี นุ้ยหีต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ kanda18naka@gmail.com 0817976438
9 นางธนภร คุ้มเพชร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ one_horseracing@hotmail.com 0805363663
10 นางสาวรัชนี จิตต์สว่าง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ratchanee1910@gmail.com 0812739529
11 นางสาวรุ่งอรุณ ตามชู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ toocham1@hotmail.com 0980167606
12 นางสุนีย์ คเชรทร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน Sunee1315@gmail.com 0816937828
13 นางสาวนารีรัตน์ อังษานาม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ naree_jieb@hotmail.com 0819318478
14 นางเรณู ศรีชูวงศ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ Thanatawee346@hotmail.com 0862824339
15 นางปัทมา กังวาล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ jamgosa@hotmail.com 0819783228
16 นางกิ่งแก้ว บำรุงรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ t2yber_2514@hotmail.co.th 0935825373
17 นางสัญญา กวั้งซ้วน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ sanya9639@hotmail.com 0875426664
18 นางนันท์นภัส วิเศษสังข์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน m_wiphuphak@hotmail.com 0904923293
19 นายณัฐกิตต์ วิเศษสังข์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ sooksook3307@gmail.com 0992646361
20 นางสาววันเพ็ญ คชการ นิติกรชำนาญการ Poo203kotchakarn@gmail.com 0993573937
21 นางสรวีย์ แสงเงิน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล pon.rn85@gmail.com 0896523885
22 นางสาวสุพิตรา จันทร์วัฒนเดชากุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ kj_829@hotmail.com 0819368097