ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐาน [ ชุมพร ]

รายชื่อบุคลกร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายพรศักดิ์ จินา รองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดชุมพร sakjina@hotmail.co.th 0819588362
2 นางจรัสศรี พรหมกลิ่น นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ jaratsri52@hotmail.com 0918219411
3 นางสาววิชชุลดา กาญจนประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pat8v8@gmail.com 0840574515
4 นางกานดา อินทสมบัติ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ karndaa@live.com 0869922873
5 นางจุไลวรรณ ไกรมาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ noi_52@hotmail.com 0814764689
6 นางอิงอร อินทรัตน์ นักวิการศึกษาชำนาญการพิเศษ Aumar2010@hotmail.Co.th 0872704045
7 นางรัตนาภรณ์ ทันตกาญจนาพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ tunta2009@gmail.com 0866840144
8 นางพรทิพย์ สังข์ชู ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ krupontip@gmail.com 0814170499
9 นางสาวนวพร จินดาชื่น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ yapou@gmail.com 0813670299
10 นางสาววราลี ทองแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ waranuch2010@gmail.com 0869603866
11 นางเรวดี วรพันธ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ reareavadee@gmail.com 0862705812
12 นายศุภกร เลิศล้ำ นิติกรชำนาญการพิเศษ utain_30@hotmail.com 0860217924
13 นางอรษา รัชณาการ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ orsara87@gmail.com 0890897226
14 นางจันทร์เพ็ญ จันทร์เทพ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ aey.janpen.jan@gmail.com 0937399355
15 นางเยาวภา จันทร์รัศมี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ yau.chan@hotmail.co.th 0950836919
16 นายชัชวาล พรหมเรือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ chatchawal@esdc.go.th 0835902924
17 นายสามารถ พันคง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ samad@esdc.go.th 0892924371
18 นางพัชรี จันทร์สวัสดิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ pad.7599@hotmail.com 0817889570
19 นางสำราญ เพชรศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ samranpet2508@gmail.com 0815382095
20 นางสาวภรัณยา ฤทธฺ์ธาร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ wilaiwan-ae@hotmail.com 0819832004
21 นางอุทัย คงไพฑูรย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ Oo095031@gmail.com 0653675648
22 นางเพ็ญพิมล ฉ่ำฉิ้ม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ penpimol.tan@gmail.com 0897335378
23 นางขนิษฐา อิสรภาค นักวิชาการศึกษาชำนาญการ kanitt1967@gmail.com 0899728790
24 นางสาวมาลี โภชนาทาน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ moo2483@windowslive.com 0898128613
25 นางสาวสุภาณี บัวทอง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ supanee@hotmail.com 0828338430
26 นางสาววราภรณ์ บุญแสง นิติกรปฏิบัติการ waraporn_view@hotmail.com 0828338430
27 นางสาวเสาวณีย์ บานสุคนธ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน saowanee_bansukon@hotmail.com 0869496117
28 นายรัฐภูมิ เรียบร้อย พนักงานขับรถยนต์ electronic021@hotmail.com 0993099874
29 นางสาวหทัยรัตน์ แดงรักษา ลูกจ้าง air2531air@gmail.com 0835948333
30 นางสาวพรนพิน จันทร์รัศมี นักจัดการงานทั่วไป (ลูกเสือ) fern_10648@hotmail.com 0929691565
31 นางคุณัชญา สมจิตร เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปชำนาญการ chumphon2@ksp.or.th 0873387091
32 นางสาวอัจรินทร์ เซ่งเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ chumphon@ksp.or.th 0848489584
33 นายกานต์ โภชนาทาน ลูกจ้างชั่วคราว Kankan.pt@gmail.com 0859001849
34 นางสาวจุฑาทิพย์ อินพนม ลูกจ้างชั่วคราว Juthathip2208@gmail.com 0801486101
35 นายอดิพรรดิ์ พนัสเปี่ยมอุดม ลูกจ้างชั่วคราว korn_2_1@hotmail.com 0813553933
36 นางสาวภัทราภรณ์ ชิตรัตถา ลูกจ้างชั่วคราว pattraphon829900@gmail.com 0927518169