ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐาน [ สงขลา ]

รายชื่อบุคลกร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายมนูญ บุญชูวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดสงขลา manoon.bc2506@gmail.com 0898681621
2 นางพัชรนันท์ สีแก้วน้ำใส ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ patia2014@esdc.go.th 0973549269
3 นางพัทธนันท์ ปั้นแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ pkphattanan@gmail.com 0909916217
4 นางภาวนา นัครามนตรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Pnachara123@gmail.com 0879684060
5 นายณชดล เจริญกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 0987168602
6 นางคณารักษ์ รอดผล นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ kana378@gmail.com 0897361968
7 นางเรณู หนูอุไร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ muray2_37@hotmail.com 0897350092
8 นายนพดล หมะโสะ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ npdms@live.com 0862875349
9 นางปฐมาภรณ์ สังข์ดุก นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ k.lammas@hotmail.com 0897356842
10 นางสุภาวดี เสาร์ทองจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน supawadee.ooy2015@gmail.com 0985354625
11 นางสุดารัตน์ นิลวิสุทธิ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ sudaratnavi@gmail.com 089-739189
12 นางอังศุมาลิน เกษรา นิติกรชำนาญการ i-aung@hotmail.com 0918498454
13 นางสาวมัณฑนาฏ พืชมงคล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ khunnai0810@gmail.com 0970406128
14 นางสาวสมฤทัย ปัญจะ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 0802454446
15 นางศศิมา หมื่นนคร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ sasima1981@hotmail.com 0819578882
16 นางสาวพสุนิต เดชดี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 0898779019
17 นางขวัญฤทัย กุลโรจนศิริ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 0926499787
18 นายดาวุฒิ กันดูวงศ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ maxmaurer555@gmail.com 0653489536
19 นางสาวนวมล บุญยก เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ navamon.b@gmail.com 0865986561
20 นางอรจิตร รัตนศิริ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ onjit2529@gmail.com 0840690041
21 นางจินดาพร มีสกุล เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ jindaponm@gmail.com 0897232032
22 นายอนันต์ สาโร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ anan4207@gmail.com 0960589961
23 นางสาววรรณี อมตเวทย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ bureau_04@hotmail.com 0897707253
24 นายธนาวุฒิ ตรงนิตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ tanawut2520@gmail.com 0856734366
25 นายสรายุทธ์ จันทสงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ i_stayaway@hotmail.com 0822633499
26 นางอังคณา มากชูชิต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ kavai_at0@hotmail.com 0807100969
27 นางจิราภรณ์ ไชยรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ mameawkamooaon@hotmail.com 0908709890
28 นางสาวสุภารัตน์ คำสุวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ kn.suparat@gmail.com 0891205873
29 นางสาวจิราพร อุ่นนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ leela2528@hotmail.com 0876260276
30 นางศศิธร ณรงค์ฤทธิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ sasiskz2@gmail.com 0819901434
31 นางสาวศิริพร นิลรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ science2556@gmail.com 0869606862
32 นางสาวกาญจนจิตต์ คงขำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ kkhongkhum@gmail.com 0810954945
33 นางสุวภัทร ดอกบัวแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ sjdbk@windowslive.com 0831711253
34 นางสาวศศิธร มากสร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ kaiyong1@hotmail.com 0864751248
35 นางสาวเสาวลักษณ์ สงคราม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ jiw_s@hotmail.com 0897392025
36 นางอังศิกา เจริญวิริยะภาพ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ angsika@hotmail.com 0818986079
37 นางสาวขนบนาถ ธรรมเสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ kanobnard@hotmail.com 0815990072
38 นายสุเมธ เอียดเกลี้ยง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ on_kmitl@hotmail.com 0843130817
39 นางกาญจนา เกื้อกูล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน banana679@gmail.com 0810920346
40 นางเยาวเรศ ทีปรักษ์พันธ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ yaowares1971@gmail.com 0892970824
41 นางสุวิมล จันทบูรณ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ suwi.or@gmail.com 0898121249
42 นางสาวพัชรนันท์ ศรีมีวงศ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ karnjana.s@gmail.com 0872845599
43 นางสาวขนิษฐ์ สุวรรณคีรี ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ kanit492@gmail.com 0876302002
44 นางอิงอร มณีโชติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ orn_ingorn1@outlook.com 0898762217
45 นางคำพรทิพย์ ปรัชญาวาที ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kamporntip4@gmail.com 0873951526
46 นางสาวกาญจนา ศึกหาญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kan5213@hotmail.com 0866975248
47 นางสุภา แสงสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ supasang1923@gmail.com 0862981257
48 นางอนงค์นุช ผลยะฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ anong14@gmail.com 0935818756
49 นางสาวปนัดดา หัสปราบ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
50 นางสาวปทิตตา กนกกช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ iamkanokkot@gmail.com 0897358716
51 นายนิพนธ์ พรหมเมศร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
52 นายปัญญา ศรีวังแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
53 นางขนิษฐา กาฬกาญจน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kkalakan@gmail.com 0819593528