ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐาน [ สตูล ]

รายชื่อบุคลกร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายดาลัน นุงอาหลี ศึกษาธิการจังหวัดสตูล dalun.hed@gmail.com 087-968272
2 นายโชคดี ศรัทธากาล รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล chokdee_11@hotmail.co.th 0883907248
3 นายชยวัฒน์ ภูขะโร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ jobchayawat@gmail.com 0851149915
4 นางสาวพิธพร นิโกบ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ pittaporn@hotmail.com 0817989655
5 นางสาวสิริวิภา รอดเสวก ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ aiwaiw2009@hotmail.com 0887904534
6 นายวัชรพงศ์ ละอองรัตน์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ maywatp18@gmail.com 0862997668
7 นางสาวมัสหลัน สาเอียด ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ maslan2507@gmail.com 0869693429
8 นางอภิษฎา ทองเนื้อแข็ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ aphisada_ka@hotmail.com 0993158375
9 นางสาวเดือน โพธิรัตน์ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ aaduan@windowslive.com 0805466399
10 นางสาวนูรีญา รงค์สมัคร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ nureeya.ro@gmail.com 0923542897
11 นางปรานี คู่มณี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ pranee.tannice@gmail.com 0816092606
12 นางสาวหาสาน๊ะ นิล๊ะ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ hasanah64@gmail.com 0801430231
13 นายอดินันท์ ย่าหลี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ adn_742@hotmail.com 0815989413
14 นายสุริยา หมาดทิ้ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ suriyamardthing@gmail.com 0818983971
15 นางสาวสุดใส บุญเสน นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ boonsen22@gmail.com 083183598
16 นางพิชญ์มาศ ปะจู นิติกร ชำนาญการ pitcha1301@gmail.com 089738131
17 นายอาณัติ มีบุญ นิติกร ชำนาญการพิเศษ Amnat.mee@gmail.com 0980174772
18 นายพิภพ พัฒชนะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ pipop.satun@gmail.com 0896586955
19 นายรอสลัน นารอยี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ trionross@outlook.com 0830125492
20 นายธีระยุทธ ชาตรี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ try.52@hotmail.com 0804584299
21 นางสาวฐิตาพร แก้วเอียด นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ titaporn.013@gmail.com 0894632216
22 นางสาวนพภศร ศรีรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ natsayang@gmail.com 0928294436
23 นางพรทิพย์ พงษ์ทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ pongthong2513@gmail.com 089-739876
24 นางกนกพร กันตวิชญ์วงศ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ka_nok7155@hotmail.com 0815420146
25 นางพรพิศ จันทรโชติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ pornpit.saw@gmail.com 0862992191
26 นางสาวสุไวบ๊ะ มาราสา เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ su_marasa@hotmail.com 087-967355
27 นายกุลทรัพย์ คชฤทธิ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ icemansatun@gmail.com 0824283156
28 นายอดุลย์ หลีมานัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ al2641799@gmail.com 0850783339
29 นางสาววรัญภรณ์ หลีหนุด นักจัดการงานทั่วไป scouts.satun@gmail.com 0846331113
30 นางสาวประไพ ทดสอบ ทดสอบ test@gmail.com ทดสอบ
31 นางสาวRenu หงษสามสิบสอง ทดสอบ test@gmail.com ทดสอบ
32 นางสาวแสงแขวรางค ทดสอบ ทดสอบ test@gmail.com ทดสอบ
33 นางสาวกนกวรรณ ทดสอบ ทดสอบ test@gmail.com ทดสอบ
34 นางสาวกิ่งดาว ทดสอบ ทดสอบ test@gmail.com ทดสอบ
35 นางสาวจารุชา ทดสอบ ทดสอบ test@gmail.com ทดสอบ
36 นางสาวจิตตกานต์ ทดสอบ ทดสอบ test@gmail.com ทดสอบ
37 นางสาวจิรัชญา ทดสอบ ทดสอบ test@gmail.com ทดสอบ
38 นางสาวจุทามาศ ทดสอบ ทดสอบ test@gmail.com ทดสอบ
39 นางสาวชนัญชิดา ทดสอบ ทดสอบ test@gmail.com ทดสอบ
40 นางสาวชลธิชา ทดสอบ ทดสอบ test@gmail.com ทดสอบ
41 นางสาวญาณิศา ทดสอบ ทดสอบ test@gmail.com ทดสอบ
42 นายดร.ศิริพันธ์ ทดสอบ ทดสอบ test@gmail.com ทดสอบ
43 นางสาวบุษบา ทดสอบ ทดสอบ test@gmail.com ทดสอบ
44 นางสาวปภธรรม ทดสอบ ทดสอบ test@gmail.com ทดสอบ
45 นางสาวปาริชาติ มิระสิง ทดสอบ test@gmail.com ทดสอบ
46 นางสาวพิชญา ทดสอบ ทดสอบ test@gmail.com ทดสอบ
47 นางสาวพุทธพร ทดสอบ ทดสอบ test@gmail.com ทดสอบ
48 นางสาวรจนา ทดสอบ ทดสอบ test@gmail.com ทดสอบ
49 นางสาววัฒนา จันทร์เพ็ญ ทดสอบ test@gmail.com ทดสอบ
50 นางสาวสมพิศ ทดสอบ ทดสอบ test@gmail.com ทดสอบ
51 นางสาวสรัญญา ทดสอบ ทดสอบ test@gmail.com ทดสอบ
52 นายสุวิณ ทดสอบ ทดสอบ test@gmail.com ทดสอบ
53 นายอรรถนนท์ ทดสอบ ทดสอบ test@gmail.com ทดสอบ
54 นางสาวอุษาสม ทดสอบ ทดสอบ test@gmail.com ทดสอบ