ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐาน [ พัทลุง ]

รายชื่อบุคลกร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นางสาวจรุวรรณ ชูขาว ศึกษานิเทศก์ jaruwan6399@gmail.com 0864459798
2 นายพัฒนา ชมเชย ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 0614104608
3 นางสุมาลี แววจะบก นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ sow.sumalee005@gmail.com 0890549099
4 นางสาวกัญญาภัทร เรืองหยู นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ kanyaphatjar@gmail.com 0815437548
5 นางสาวจรรยา คลิ้งสุขคล้าย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ chanya54@hotmail.co.th 0817198531
6 นางสาวชุตินันท์ มาสวัสดิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ chuthinan@hotmail.com 0957056492
7 นางสาวกัลยาณี เกื้อเส้ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน pommy2529@hotmail.com 0848599056
8 นางดวงขวัญ สุพรรณชนะบุรี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ duangkwan326@gmail.com 0935834281
9 นางโศภิษฐ์ อินทรักษา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ 0862961329
10 นายนเรนทร์ จันทร์เทพ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ yesza2515@gmail.com 0815431526
11 นางณัฎฐาพร เทพรักษ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ P_nat007@hotmail.com 0918255537
12 นายอภิปภาวัฒน์ แก้วสุวรรณ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ j-ak2009@hotmail.com 0874139198
13 นางสาววันทนี ชูพิฤทธิ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ choopirit2014@gmail.com 0876846571
14 นายปริญญา อนุพินิจ นิติกรชำนาญการพิเศษ parinya.cat@gmail.com 0846432066
15 นายวัชรินทร์ มีบุญ นิติกรชำนาญการ Fommularm@gmail.com 0860840436
16 นางสาวรุ่งนภา จำนงค์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน apew@windowslive.com 0972420954
17 นางสาวภัทราณี กลับแป้น เจ้าหน้าที่คุรุสภา phathre_nee@hotmail.com 087-502564
18 นายกิตติชัย เกตุนิ่ม เจ้าหน้าที่คุรุสภา ottokit@gmail.com 088-042312
19 นางสาวคันฑาทิพย์ แก้วสุข เจ้าหน้าที่คุรุสภา
20 นายสำเริง เจ้ยชุม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 0894629243
21 ว่าที่ ร.อชัยวุฒิ เต็มยอด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ thakaethakae@gmail.com 0813289799
22 นางโสพิตตา แก้ววิชิต นักวิชาการศึกษาชำนาญการ soraya_1125@hotmail.co.th 0812706383
23 นางเอื้อมพร สุคนธมัธ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ aorm52@hotmail.com 0813689368
24 นางชลินทรา ช่วยสุข นักวิชาการศึกษาชำนาญการ linlinllin6998@gmail.com 0805496998
25 นางปรัชญานี วีระวรรณ์ เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน moowhan2529@gmail.com 0918476364
26 นางสาวจรวย หนูแดง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ gfmic09@gmail.com 0869613209
27 นางชลธิชา คงรัตน์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 0954383325
28 นางอุไรวรรณ วิชัยกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ jawcat@hotmail.com 0813280789
29 นายเจริญ ชูภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
30 นายทีปวิทย์ ศรีอินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 0848368375
31 นางผกามาส กล้วยเครือ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 0849990920
32 นางขวัญนภา วรพรรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 0883953635
33 นางกัญฐิกาญจน์ ชายแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 0904879628
34 นางนางจีรนันท์ มีฉิม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 0957718593
35 นางสาวลำเฑียร ชนะสุวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ lam_lam99@hotmail.com 0898761320
36 นางสิญจนา ไหมอ่อน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 0812762999
37 นางเพ็ญนภา พรพงศ์วิทย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0898700965
38 นายเพ็ชร รองรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0955284261
39 นางประไพพรรณ
40 นางสาวจันทร์ทิมา มาตรทอง แม่บ้าน 0828219535
41 นายสายััณห์ นิลวงศ์ พนักงานขับรถ 0649459857
42 นายอนุวัฒน์ พรหมแก้ว เจ้าหน้าที่ลูกเสือ 0936852141