ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐาน [ ปัตตานี ]

รายชื่อบุคลกร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นางขวัญตา ค้าขึ้น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ soda_1967@hotmail.com 0815437710
2 นายสะอาลูวี อิสสมะแอ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ alwee233@hotmail.com 0817985383
3 นางอานิซะห์ ประจัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ sornor_anis@hotmail.com 0987146051
4 นายปัณพณ พัฒนบดีพงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ tham_rung@hotmail.com 0831966851
5 นายชูสิน วรเดช ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี nites.edu@gmail.com 0614212857
6 นางดารุณี ประทีป ณ ถลาง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ nites.edu@gmail.com 0869632287
7 นางสาวสุนิสา ซุ้นสุวรรณ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ nites.eduptn@gmail.com 0881820988
8 นางนุร์ยาตี บูงอสายู นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ edu.ptn8@gmail.com 0869585433
9 นางสาวเพ็ญศรี เจะโนะ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ edu.ptn9@gmail.com 0862951945
10 นางสาวอาซีย๊ะ หีมล๊ะ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ edu.ptn10@gmail.com 0860622818
11 นางสุชดา สุขอนันต์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล edu.ptn5@gmail.com 0848541991
12 นางสาวนิรามัย นิเดร์หะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ niramaiy@hotmail.com 0813280057
13 นางสาวอาบีบ๊ะ ตาเปาะโต๊ะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ abtapohtoh@gmail.com 083-192785
14 นางสาวฐิติรัตน์ ปุยริพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ phurit15@gmail.com 0897336791
15 นายดันนียาล สารี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nites.eduptn@gmail.com 0862934606
16 นายตูวันอารง ยีบากา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ sn.tuwan@gmail.com 0813684164
17 นางนปภา ศรีเอียด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล napas2468@hotmail.co.th 0864917069
18 นางสาวกุสุมา กามา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ edu.ptn11@gmail.com 0945936957
19 นางสาวอามีเนาะ แยนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน edu.ptn14@gmail.com 0848593121
20 นางนิยะดา จิตต์ดำหริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ edu.ptn13@gmail 0911897172
21 นางสาวอังศุธร จริยเพียรพันธุ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ edu.ptn16@gmail.com 0874798833
22 นางสาวเจ๊ะนูรียานี เจ๊ะกาเดร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ edu.ptn17@gmail.com 0816902365
23 นางสาวนูรมีย์ แลแมแน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ edu.ptn18@gmail.com 0862882885
24 นางนารีรัตน์ เทพเสาร์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ edu.ptn19@gmail.com 0895974599
25 นางสาวสุกัญญา บัวเรียน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ edu.ptn20@gmail.com 0828344158
26 นางสาวนพดารา พึ่งกุศล นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ edu.ptn20@gmail.com 0804505068
27 นางซัลวานา หะยีเยะ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ edu.ptn21@gmail.com 0807695388
28 นางอัสมะ หะยีโซ๊ะ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ edu.ptn22@gmail.com 0817673717
29 นางสาวสามียะห์ สาแม เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ (คุรุสภา) edu.ptn24@gmail.com 0873946246
30 นายอุสมาน เจ๊ะเดร์ พนักงานขับรถยนต์ edu.ptn25@gmail.com 086085165
31 นางสาวพรศิริ ศรีสุวรรณ์ แม่บ้าน edu.ptn26@gmail.com
32 นางเจ๊ะรูฮานี แวอีซอ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 0873905021
33 นางนันทิยา ดาราแม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 0819573805
34 นางเมธาพร จวงเศวต นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 0864885969
35 นางยามีละห์ เจะมูซอ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0980148730
36 นางสาวปาณิศรา อินทศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 0621962669
37 นางขวัญจิรา เจ๊ะแว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 0818984928
38 นางมาเรียม ยะสะแต นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา 0894686625
39 นางนงนุช ชีวะกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 0815995276
40 นายธันนพัฒน์ จิตร์เสน นิติกรปฎิบัติการ 0958620589
41 นางสาวเมตตา นาคพันธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0831945521
42 นางศุภลักษณ์ เบ็ญฮาวัน เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ (คุรุสภา) 0807088913
43 นายมูฮำหมัดซูไฮมี ดาหาลี เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ (คุรุสภา) 0833981712
44 นายโชคดี ศรัทธากาล รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
45 นายซับรี ตาเห เจ้าหน้าที่ลูกเสือ 0954404929