ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐาน [ ยะลา ]

รายชื่อบุคลกร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายศราวุธ อรรถานุรักษ์ ศึกษาธิการจังหวัดยะลา 061-410501
2 นางหทัย ศรีชมภู ศึกษานิเทศก์ beer.25202502@gmail.com 0883941731
3 นางสาวอรวินท์ ชำระ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ(ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ) arra_vin@hotmail.com 0899857441
4 นางโสภิณ สายอ๋อง ศึกษานิเทศก์ sophin29@gmail.com 0875788199
5 นางศิริลักษณ์ สุทธิพงศธร ศึกษานิเทศก์ si-sut1004@hotmail.com 0819691502
6 นายพันเทพ สุวรรณขันธ์ รองศึกษาธิการจังหวัดยะลา 089-739056
7 นางสาวอาริตา ตั้งอรุณ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 093-743343
8 นางอัจฉรา แก้วงาม นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ Jun_storry@hotmail.com 083-183761
9 นางสาวธรรวดี ศิริจิตร นักจัดการงานทั่วไป(ลูกเสือ) Thunvadee60@gmail.com 090-017-56
10 นางสาววนิชตา สุขาเขิน พนักงานบัญชี vanita2336@gmail.com 093-638256
11 นายพิทักษ์ กิ้มหยก พนักงานขับรถ 0994864046
12 นางวิภารัตน์ ชูสี พนักงานพัสดุ 0856408850
13 นางชนิตา ธรรมไพบูลย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 0897357740
14 นางรัชนก วรวิธปิติ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ rachanok2526@gmail.com 0898777550
15 นางสาวพารีซัน ฮีแล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ Iadyzan01@gmail.com 0846322889
16 นางสาวชิวารัตน์ มะดาเระ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ chi.warat.2528@gmail.com 0910482465
17 นางสาวจิรัชยา เภอเกลี้ยง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 0873946449
18 นางกนกลักษณ์ บุญปถัมภ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 0887896130
19 นางสาวสิริวณาลัย แวนาแว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 0982797488
20 นางอาริสา ดวงเนตร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ asa-d@hotmail.com 0817661338
21 นางสาวนัสรียา ยามา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ nasreeyayama@gmail.com 0895952958
22 นายอะห์มัด วานิสกุล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
23 จ่าสิบเอกจตุวุฒิ ลัทธิพุทธการ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ chatuwthi2504@gmail.com 0956792490
24 นายอัซมีน บาโง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ minmin_ictm@hotmail.com 0962483100
25 นางสาวคัทยวรรณ ภูพวก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 0883989092
26 นายฮารีส มาหามัด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ Risyaha@hotmail.com 0862967143
27 นายปรีชา สุกใส ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ Precha.sooksai@gmail.com 0935830903
28 นางสาวจิรภัทร ไตรเอกภาพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ j.jirabhatr.t59@hotmail.com 0807101978
29 นางสาวอรนุช กาญจนภูมิ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ Oranut28@hotmail.com 0973454273
30 นางพยุงศรี เย็นเปี่ยม นักวิชาการตรวจสอบภายในปฎิบัติการ phayungsri_1146@hotmail.com 0869673633
31 นางกรรชรีย์ กิติพงษ์วัฒนา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
32 นายนิมิต แก้วอินทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ yalaedu01@gmail.com 0937433433
33 นางสาวสวยบ๊ะ ยงมะเก๊ะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ bahkao2-@hotmail.com 0862880975
34 นางสาวสุธิรา เต็มเปี่ยม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
35 นายอาหมัดอัสรี ยียูโซ๊ะ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ahmadasri.yala@gmail.com 0849661937
36 นายณัฐกรณ์ ขวัญดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ chewchewd@gmail.com 0831714709
37 นางสาวพิชญา เยะหมัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ bee_picha@gmail.com 0896543045
38 นายอะห์มัด วานิสกุล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
39 นางสาวฮัสนีย์ เบ็ญลาเซ็ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ t-la073@hotmail.com 0813837580
40 นางรัตนาศรี ศิริประภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ rattanasri@yala1.go.th 0849696769
41 นางสาวมารือนี บาเกาะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ manee.bakok@gmail.com 0848574085