ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐาน [ นราธิวาส ]

รายชื่อบุคลกร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายอะเดช มุทะจันทร์ รองศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส email@narapeo.go.th 0987401139
2 นางอารีซา บอเถาะ นักทรัพยากรบุคคล ปฎิบัติการ sa-shasha@windowslive.com 0830149258
3 นางวินิพร แซ่ฮ่ำ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ winiporn@gmail.com 0899755527
4 นางลดาวัลย์ สร้อยสังวาลย์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ liu2538@gmail.com 0890657579
5 นางสาวดรุณี จันทร์แก้ว นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ aaewja@gmail.com 0818987122
6 นายซัมรี สือแม เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน mimee_006@hotmail.com 0914623077
7 นางสาวกุลลนาพร อาซ้าย เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน june_love_achi@outlook.co.th 0895993770
8 นางพรทิพย์ วุุตติหาสะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ pontip_nok007@hotmail.com 0984956774
9 นายวิรัตน์ พุธสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ mang_mo@windowslive.com 0899259887
10 นายฟิกกรี สามะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ fikree_2009@hotmail.com 0849657829
11 นางโสภา ทองเมือง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ sopa2444@gmail.com 0935836662
12 นางสาวกัลยา สรีแมง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ yayah053@hotmail.com 0852472528
13 นางสาวจิดาภา สุวรรณกูฏ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ junjudapa@gmail.com 0635859459
14 นางสาวซารีพะ ดีรี ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ saripat2555@gmail.com 0892935728
15 นายโซเฟียน ละมูลอ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ aweeraja@gmail.com 0833973232
16 นางสุไบดัส มะยาดง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ das.124@hotmail.com 0913134919
17 นางปัทมาวดี ขันธ์ชัย ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ dahmocom@hotmail.com 0816084218
18 นายอาแว สะมะแอ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ ramleesopa@yahoo.co.th 0862858590
19 นายนิธิรอน ภัทราธิกุล ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ nithiron@gmail.com 0813384938
20 นายรอสดี มะลี ลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานขับรถ) email@narapeo.go.th 0878376315
21 นายรุ่งโรจน์ ไชยรักษ์ ลูกจ้างชั่วคราว(งานสารบรรณ) rungrod.chairak@gmail.com 0846917531
22 นางสาววนิดา หะยีดอเล๊าะ ลูกจ้างชั่วคราว(แม่บ้าน) wanida.kubra@gmail.com 0827309316
23 นางสาวชญาภา สุขสบาย ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่พัสดุ) nongjoy1992@hotmail.com 0936695013
24 นางสาวรวีวรรณ อนันต์ชื่น นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ ananch.peung@gmail.com 0897557044
25 นางสาวกิติยา แมเลาะ นักทรัพยากรบุคคล ปฎิบัติการ kitiya_515@hotmail.com 0887913224
26 นางสาวนุชนาถ แก้วชมจิตต์ นักทรัพยากรบุคคล ปฎิบัติการ linling4power@gmail.com 0897380119
27 นางฮามีด๊ะ อาแว นักทรัพยากรบุคคล ปฎิบัติการ faf-mame@hotmail.co.th 0860180306
28 นางฮาซน๊ะ มิง นักทรัพยากรบุคคล ปฎิบัติการ namitp99@gmail.com 0999017668
29 นางสาวอาอีซะห์ สะอิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ er-ess_798@hotmail.com 0895991199
30 นางสาวฮูไซมะห์ กือเด็ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ huzaimah.cs@gmail.com 0808844322
31 นางสาวนุรีซำ มะเจ๊ะแน นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ email@narapeo.go.th 0848544467
32 นายฮูซามมุดดีน ดอเล๊าะ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ email@narapeo.go.th 0626262313
33 นางสาวอังคณีย์ บินแวดาโอ๊ะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ aungkanee@hotmail.com 0824321818
34 นางสาวจินดาภรณ์ สวนพิบูลย์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ hunny_data@hotmail.com 0895999016
35 นางสาวโสภิดา ตุลยาพงศ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญาการพิเศษ tulayapong@gmail.com 0862855370
36 นายธนะวัฒน์ เลิศประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ l.thanawat@gmail.com 0931619323
37 นางกัลยา เวทมาหะ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ email@narapeo.go.th 012345678
38 นางสาวฮัลลีนา แมละมัย เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน email@narapeo.go.th 0897388591
39 นางสาวพรพิมล จันทร์คง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ rmiss_456@hotmail.com 0818979588
40 นางจารุณี ช่วยเกิด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ april_show_16@hotmail.com 0840675558
41 นางสารีฮา ดาตูมะดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ hunny_data@hotmail.com 0895999016