ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลด

รายการดาวน์โหลด

ที่
รายการ
แบบเก็บข้อมูลระดับจังหวัด
1 นโยบายที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
2 นโยบายที่ 2 การจัดการการศึกปฐมวัย  
3 นโยบายที่ 3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
4 นโยบายที่ 4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์  
5 นโยบายที่ 5 การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ  
6 นโยบายที่ 6 การผลิตและพัฒนากำลังคนตามความต้องการของประเทศ  
7 นโยบายที่ 7 ------
8 นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
9 นโยบายที่ 9 การอ่านออกเขียนได้  
10 นโยบายที่ 10 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา  
11 นโยบายที่ 11 การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค  
12 นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา
13 นโยบายที่ 13 การยกระดับคุณภาพการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนใต้และพื้นที่พิเศษ  
14 นโยบายที่ 14 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
15 นโยบายที่ 15 การพัฒนาผู้เรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
16 เอกสารประกอบการบรรยาย ท่านธวัช กงเติม  
17 แนวทางการตรวจราชการฯ ปี 61  
18 วิธีใช้ระบบเบื้องต้น  
**ไฟล์เอกสารถูกบีบอัดเป็นชนิด winrar ต้องทำการแยกไฟล์ก่อนใช้งาน : ถ้าคอมพิวเตอร์ของท่านไม่มีโปรแกรมสามารถ Download ไปติดตั้งได้ที่นี่