ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการกรุณารอสักครู่...
...กำลังประมวลผล...

นโยบายที่ 13 คะแนน O - NET ยกระดับคุณภาพการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนใต้และพื้นที่พิเศษ

เลือกปี เทียบกับปี เลือกระดับชั้น เลือกรายวิชา เลือกจังหวัด

ตารางแสดงผลคุณภาพการศึกษา O-NET ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
ระหว่างปีการศึกษา กับปีการศึกษา จังหวัด
ปีการศึกษา
วิชา
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ =
ปีการศึกษา
วิชา
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ =
หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา
เทียบระดับประเทศ
ปี
(+สูง/-ต่ำ)
คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา
เทียบระดับประเทศ
ปี
(+สูง/-ต่ำ)
เปรียบเทียบปี
กับ
(+เพิ่ม/-ลด)

คำอธิบายเพิ่มเติม

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

     คิดจาก

     ผลรวมคะแนนรวมรายโรง หารด้วย ผลรวมจำนวนผู้สอบรายโรงCopyright © ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทีมพัฒนาระบบ. All rights reserved.