ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

ที่ รายการ รายละเอียด
2001 จังหวัดศึกษาธิการภาค 1
2002 จังหวัดศึกษาธิการภาค 2
2003 จังหวัดศึกษาธิการภาค 3
2004 จังหวัดศึกษาธิการภาค 4
2005 จังหวัดศึกษาธิการภาค 5
2006 จังหวัดศึกษาธิการภาค 6
2007 จังหวัดศึกษาธิการภาค 7
2008 จังหวัดศึกษาธิการภาค 8
2009 จังหวัดศึกษาธิการภาค 9
2010 จังหวัดศึกษาธิการภาค 10
2011 จังหวัดศึกษาธิการภาค 11
2012 จังหวัดศึกษาธิการภาค 12
2013 จังหวัดศึกษาธิการภาค 13
2014 จังหวัดศึกษาธิการภาค 14
2015 จังหวัดศึกษาธิการภาค 15
2016 จังหวัดศึกษาธิการภาค 16
2017 จังหวัดศึกษาธิการภาค 17
2018 จังหวัดศึกษาธิการภาค 18