ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานรอบที่ 1

ตัวชี้วัดที่ 2.2 สถานศึกษามีการจัดทำระบบป้องกันภัยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ร้อยละ 100

จำนวนสถานศึกษา
ทั้งหมด
สพฐ. สศศ. สช. สกอ. อปท. ตชด. รวม
จำนวน
(โรงเรียน)
ร้อยละ จำนวน
(โรงเรียน)
ร้อยละ จำนวน
(โรงเรียน)
ร้อยละ จำนวน
(โรงเรียน)
ร้อยละ จำนวน
(โรงเรียน)
ร้อยละ จำนวน
(โรงเรียน)
ร้อยละ จำนวน
(โรงเรียน)
ร้อยละ
31,182 61,892 198.49 84 0.27 9,531 30.57 165 0.53 4,803 15.40 122 0.39 76,597 245.64

รายงานรอบที่ 2

ตัวชี้วัดที่ 2.2 สถานศึกษามีการจัดทำระบบป้องกันภัยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ร้อยละ 100

จำนวนสถานศึกษา
ทั้งหมด
สพฐ. สศศ. สช. สกอ. อปท. ตชด. รวม
จำนวน
(โรงเรียน)
ร้อยละ จำนวน
(โรงเรียน)
ร้อยละ จำนวน
(โรงเรียน)
ร้อยละ จำนวน
(โรงเรียน)
ร้อยละ จำนวน
(โรงเรียน)
ร้อยละ จำนวน
(โรงเรียน)
ร้อยละ จำนวน
(โรงเรียน)
ร้อยละ
31,739 23,405 73.74 66 0.21 3,260 10.27 123 0.39 5,071 15.98 163 0.51 32,088 101.10