ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมโครงการ Boot Camp ในสถานศึกษาสามารถนำเทคนิคการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไปใช้ในการสอน ร้อยละ 80

กราฟแสดงผล ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมโครงการ Boot Camp ในสถานศึกษาสามารถนำเทคนิคการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไปใช้ในการสอน ร้อยละ 80
ตารางแสดงผล ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมโครงการ Boot Camp ในสถานศึกษาสามารถนำเทคนิคการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไปใช้ในการสอน ร้อยละ 80
ที่ สังกัด รอบที่ 1
ครูที่ผ่านการอบรม Boot Camp ครูที่นำเทคนิคไปใช้ ร้อยละ
1. สพฐ.(สพป) 5,545 5,384 97.10
2. สพฐ.(สพม) 4,081 4,026 98.65
3. สพฐ.(สศศ) 429 391 91.14
4. สอศ. 204 200 98.04
5. สช. 561 550 98.04
6. สกอ. 66 56 84.85
7. กศน. 1,472 1,425 96.81
8. อื่นๆ 50 40 80.00
รวม 12,408 12,072 97.29

ที่ สังกัด รอบที่ 2
ครูที่ผ่านการอบรม Boot Camp ครูที่นำเทคนิคไปใช้ ร้อยละ
1. สพฐ.(สพป) 6,682 6,656 99.61
2. สพฐ.(สพม) 4,302 4,302 100.00
3. สพฐ.(สศศ) 16 15 93.75
4. สอศ. 373 366 98.12
5. สช. 140 132 94.29
6. สกอ. 205 165 80.49
7. กศน. 1,261 1,251 99.21
8. อื่นๆ 0 0 0.00
รวม 12,979 12,887 99.29