ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 Master Trainer โครงการ Boot Camp ในสถานศึกษาสามารถเป็นครูแกนนำ (ร้อยละ 80)

กราฟแสดงผล ร้อยละของMaster Trainer โครงการ Boot Camp ในสถานศึกษาสามารถเป็นครูแกนนำ ร้อยละ 80
ตารางแสดงผล ร้อยละของMaster Trainer โครงการ Boot Camp ในสถานศึกษาสามารถเป็นครูแกนนำ ร้อยละ 80
ที่ สังกัด รอบที่ 1
ครู Master Trainer ทั้งหมด ครู Master Trainer ที่สามารถเป็นครูแกนำ ร้อยละ
1. สพฐ.(สพป) 1,368 1,082 79.09
2. สพฐ.(สพม) 1,238 1,075 86.83
3. สพฐ.(สศศ) 85 42 49.41
4. สอศ. 118 114 96.61
5. สช. 157 149 94.90
6. สกอ. 9 5 55.56
7. กศน. 223 112 50.22
8. อื่นๆ 0 0 0.00
รวม 3,198 2,579 80.64

ที่ สังกัด รอบที่ 2
ครู Master Trainer ทั้งหมด ครู Master Trainer ที่สามารถเป็นครูแกนำ ร้อยละ
1. สพฐ.(สพป) 1,664 1,420 85.34
2. สพฐ.(สพม) 1,405 1,359 96.73
3. สพฐ.(สศศ) 7 6 85.71
4. สอศ. 206 203 98.54
5. สช. 89 81 91.01
6. สกอ. 5 5 100.00
7. กศน. 542 442 81.55
8. อื่นๆ 0 0 0.00
รวม 3,918 3,516 89.74