ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 ร้อยละของสถานศึกษาสามารถจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อเสริมการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษ ร้อยละ 100

กราฟแสดงผล ร้อยละของสถานศึกษาสามารถจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อเสริมการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษ ร้อยละ 100
ตารางแสดงผล ร้อยละของสถานศึกษาสามารถจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อเสริมการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษ ร้อยละ 100
ที่ สังกัด รอบที่ 1
จำนวนสถานศึกษาทั้งหมด จำนวนสถานศึกษา
ที่สามารถจัดสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกห้องเรียน
เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ร้อยละ
1. สพฐ.(สพป) 27,347 25,454 93.08
2. สพฐ.(สพม) 3,947 3,195 80.95
3. สพฐ.(สศศ) 418 326 77.99
4. สอศ. 511 398 77.89
5. สช. 2,477 2,200 88.82
6. สกอ. 88 67 76.14
7. กศน. 664 487 73.34
8. อื่นๆ 986 710 72.01
รวม 36,438 32,837 90.12

ที่ สังกัด รอบที่ 2
จำนวนสถานศึกษาทั้งหมด จำนวนสถานศึกษา
ที่สามารถจัดสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกห้องเรียน
เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ร้อยละ
1. สพฐ.(สพป) 22,473 21,499 95.67
2. สพฐ.(สพม) 1,934 1,865 96.43
3. สพฐ.(สศศ) 78 68 87.18
4. สอศ. 577 544 94.28
5. สช. 2,902 2,789 96.11
6. สกอ. 83 76 91.57
7. กศน. 656 587 89.48
8. อื่นๆ 1,353 1,179 87.14
รวม 30,056 28,607 95.18