ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 4.1 ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 ร้อยละของสถานศึกษากระบวนการเรียนการสอนเพื่อสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์ ร้อยละ 100

กราฟแสดงผล ร้อยละสถานศึกษามีกระบวนการเรียนการสอนเพื่อสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์ ร้อยละ 100
กราฟแสดงผล ร้อยละสถานศึกษามีกระบวนการเรียนการสอนเพื่อสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์ ร้อยละ 100
ตารางแสดงผล ร้อยละสถานศึกษามีกระบวนการเรียนการสอนเพื่อสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์้ ร้อยละ 100
ที่ สังกัด รอบที่ 1
โรงเรียน โรงเรียน ร้อยละ
1. สพฐ. 28,713 26,389 91.91
2. สอศ. 647 565 87.33
3. สช. 3,297 2,776 84.20
4. สกอ. 99 255 257.58
รวม 32,756 29,985 90.63
ที่ สังกัด รอบที่ 2
โรงเรียน โรงเรียน ร้อยละ
1. สพฐ. 25,844 24,212 93.69
2. สอศ. 627 486 77.51
3. สช. 3,331 2,468 74.09
4. สกอ. 89 88 98.88
รวม 29,891 27,254 93.10
ที่ สังกัด รอบที่ 1
โรงเรียน โรงเรียน ร้อยละ
1. สพป. 27,134 24,938 91.91
2. สพม. 1,534 1,413 92.11
3. สศศ. 45 38 84.44
รวม 28,713 26,389 92.86
ที่ สังกัด รอบที่ 2
โรงเรียน โรงเรียน ร้อยละ
1. สพป. 23,745 22,306 93.94
2. สพม. 2,004 1,819 90.77
3. สศศ. 95 87 91.58
รวม 25,844 24,212 96.00

ตัวชี้วัดที่ 4.1 ตัวชี้วัดที่ 4.1.2 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีนวัตกรรมเพื่่อเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์แก่ผู้เรียนเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 30)

กราฟแสดงผล ร้อยละของสถานศึกษาที่มีนวัตกรรมเพื่่อเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์แก่ผู้เรียนเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 30)
กราฟแสดงผล ร้อยละของสถานศึกษาที่มีนวัตกรรมเพื่่อเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์แก่ผู้เรียนเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 30)
ตารางแสดงผล ร้อยละของสถานศึกษาที่มีนวัตกรรมเพื่่อเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์แก่ผู้เรียนเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 30)
ที่ สังกัด รอบที่ 1
ปี 59 ปี 60 ร้อยละ เพิ่ม/ลด
1. สพฐ. 56 66 9.76
2. สอศ. 60 62 2.16
3. สช. 40 47 7.22
4. สกอ. 53 56 2.46
รวม 210 231 21.60
ที่ สังกัด รอบที่ 2
ปี 60 ปี 61 ร้อยละ เพิ่ม/ลด
1. สพฐ. 71 72 0.87
2. สอศ. 59 59 0.06
3. สช. 47 54 7.14
4. สกอ. 75 79 3.57
รวม 253 264 11.63
ที่ สังกัด รอบที่ 1
ปี 59 ปี 60 ร้อยละ เพิ่ม/ลด
1. สพป. 53 59 6.02
2. สพม. 60 74 13.70
3. สศศ. 56 65 9.56
รวม 56 66 9.76
ที่ สังกัด รอบที่ 2
ปี 60 ปี 61 ร้อยละ เพิ่ม/ลด
1. สพป. 72 68 -4.08
2. สพม. 74 81 7.43
3. สศศ. 68 68 -0.75
รวม 71 72 0.87