ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 4.2 ตัวชี้วัดที่ 4.2 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาโดยบูรณาการความรู้แบบสะเต็มศึกษาเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 30)

กราฟแสดงผล ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาโดยบูรณาการความรู้แบบสะเต็มศึกษาเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 30)
กราฟแสดงผล ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาโดยบูรณาการความรู้แบบสะเต็มศึกษาเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 30)
ตารางแสดงผลร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาโดยบูรณาการความรู้แบบสะเต็มศึกษาเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 30)
ที่ สังกัด รอบที่ 1
ปี 59 ปี 60 ร้อยละ เพิ่ม/ลด
1. สพฐ. 37 47 10.78
2. สอศ. 42 47 5.55
3. สช. 32 43 10.74
4. สกอ. 30 40 9.51
รวม 141 177 36.58
ที่ สังกัด รอบที่ 2
ปี 60 ปี 61 ร้อยละ เพิ่ม/ลด
1. สพฐ. 62 90 27.75
2. สอศ. 51 64 13.03
3. สช. 42 52 10.03
4. สกอ. 71 66 -5.23
รวม 226 272 45.57
ที่ สังกัด รอบที่ 1
ปี 59 ปี 60 ร้อยละ เพิ่ม/ลด
1. สพป. 24 36 11.64
2. สพม. 55 68 12.76
3. สศศ. 31 39 7.95
รวม 37 47 10.78
ที่ สังกัด รอบที่ 2
ปี 60 ปี 61 ร้อยละ เพิ่ม/ลด
1. สพป. 49 53 4.05
2. สพม. 73 77 3.72
3. สศศ. 65 140 75.47
รวม 62 90 27.75