ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

รายการ ปี 2560 รอบที่ 1 ปี 2560 รอบที่ 2
จำนวนจังหวัดทั้งหมด 77 77
จำนวนจังหวัดที่รายงานข้อมูล 73 69
จำนวนจังหวัดที่ยังไม่รายงานข้อมูล 4 8
จำนวนจังหวัดที่มีการจัดทำแผน 70 64
จำนวนจังหวัดที่ไม่มีการจัดทำแผน 3 5
ร้อยละของจังหวัดได้จัดทำแผนและยุทธศาสตร์
การรับนักเรียนเพื่อเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพ
90.91 83.12
ร้อยละของจังหวัดไม่ได้จัดทำแผนและยุทธศาสตร์
การรับนักเรียนเพื่อเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพ
3.90 6.49
ร้อยละของจังหวัดที่ยังไม่ได้รายงานข้อมูล 5.19 10.39

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ

ลำดับที่ ศธ.จ. ปี 2560 รอบที่ 1 ปี 2560 รอบที่ 2
1 ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
2 ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
3 ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรียังไม่บันทึกข้อมูล
4 ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
5 ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6 ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
7 ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
8 ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
9 ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
10 ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
11 ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
12 ศึกษาธิการจังหวัดระยอง
13 ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
14 ศึกษาธิการจังหวัดตราด
15 ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
16 ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
17 ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
18 ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
19 ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
20 ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
21 ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
22 ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
23 ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
24 ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
25 ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ
26 ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
27 ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
28 ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
29 ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นยังไม่บันทึกข้อมูล
30 ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
31 ศึกษาธิการจังหวัดเลยยังไม่บันทึกข้อมูล
32 ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
33 ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
34 ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดยังไม่บันทึกข้อมูล
35 ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
36 ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
37 ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
38 ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
39 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
40 ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน
41 ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
42 ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
43 ศึกษาธิการจังหวัดแพร่
44 ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
45 ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
46 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
47 ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
48 ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
49 ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
50 ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร
51 ศึกษาธิการจังหวัดตาก
52 ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
53 ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกยังไม่บันทึกข้อมูลยังไม่บันทึกข้อมูล
54 ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร
55 ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
56 ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
57 ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
58 ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
59 ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
60 ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
61 ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงครามยังไม่บันทึกข้อมูล
62 ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
63 ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
64 ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
65 ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
66 ศึกษาธิการจังหวัดพังงา
67 ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตยังไม่บันทึกข้อมูล
68 ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานียังไม่บันทึกข้อมูลยังไม่บันทึกข้อมูล
69 ศึกษาธิการจังหวัดระนอง
70 ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
71 ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา
72 ศึกษาธิการจังหวัดสตูล
73 ศึกษาธิการจังหวัดตรัง
74 ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงยังไม่บันทึกข้อมูลยังไม่บันทึกข้อมูล
75 ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
76 ศึกษาธิการจังหวัดยะลา
77 ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

หมายถึง ได้จัดทำแผนและยุทธศาสตร์การรับนักเรียนเพื่อเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพ

หมายถึง ไม่ได้จัดทำแผนและยุทธศาสตร์การรับนักเรียนเพื่อเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพ

ยังไม่บันทึกข้อมูล หมายถึง ยังไม่ได้รายงานเข้ามาในระบบ