ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ

ระดับการศึกษา จำนวนนักเรียนทั้งหมด จำนวนนักเรียนที่ได้รับการแนะแนวการศึกษาเพื่ออาชีพ
จำนวน ร้อยละ
ประถมศึกษา (ป. 6) 1,838,385 1,519,070 82.63
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3) 1,105,251 990,015 89.57
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) 713,202 650,428 91.20
รวม 3,656,838 3,159,513 86.40