ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ

ปีการศึกษา/ระดับชั้น ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561
อาชีวศึกษา สามัญศึกษา อาชีวศึกษา สามัญศึกษา อาชีวศึกษา สามัญศึกษา
ปวช. 1 ปวช. 2 ปวช. 3 ม. 4 ม. 5 ม. 6 ปวช. 1 ปวช. 2 ปวช. 3 ม. 4 ม. 5 ม. 6 ปวช. 1 ปวช. 2 ปวช. 3 ม. 4 ม. 5 ม. 6
จำนวนนักเรียนในระดับชั้น 2,147,571,413 2,147,554,463 2,147,567,841 182,927 153,271 184,465 186,825 142,589 160,886 385,299 318,209 338,567 106,649 87,341 86,328 178,516 176,343 213,226
รวมทุกชั้น 6,442,693,717 520,663 490,300 1,042,075 280,318 568,085
สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษากับสามัญศึกษา 100 : 0 32 : 68 inf : 67