ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ


Notice: Undefined index: reo in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy061.php on line 152

Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy061.php on line 5

Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy061.php on line 5

Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy061.php on line 5

Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy061.php on line 5
ระดับการศึกษา จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด จำนวนที่ทำงานในสถานประกอบการ มีสมรรถนะเป็นที่พอใจของสถานประกอบการ
จำนวน ร้อยละ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 237,848 77,019 67,674 87.87
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 192,370 134,289 123,910 92.27
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ 26,693 19,616 16,860 85.95
รวมทุกระดับคุณวุฒิ 456,911 230,924 208,444
ร้อยละ 50.44 90.43