ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ


Notice: Undefined index: reo in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy062.php on line 145

Notice: Undefined index: reo in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy062.php on line 158

Notice: Undefined index: diploma_freelancer in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy062.php on line 172

Notice: Undefined variable: num in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy062.php on line 178

Notice: Undefined variable: max in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy062.php on line 178
ระดับการศึกษา จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด ผู้ได้งานทำและประกอบอาชีพอิสระ
ได้งานทำ ประกอบอาชีพ รวม
จำนวน ร้อยละ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 237,848 77,019 87,425 164,444 69.14