ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ

ระดับการศึกษา จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด ผู้ได้งานทำและประกอบอาชีพอิสระ
ได้งานทำ ประกอบอาชีพ รวม
จำนวน ร้อยละ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 237,848 77,019 87,425 164,444 69.14