ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ


Notice: Undefined index: reo in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy063.php on line 144

Notice: Undefined index: reo in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy063.php on line 155

Notice: Undefined variable: num in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy063.php on line 172

Notice: Undefined variable: max in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy063.php on line 172
ระดับการศึกษา จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด ผู้ได้งานทำและประกอบอาชีพอิสระ
ได้งานทำ ประกอบอาชีพ รวม
จำนวน ร้อยละ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 192,370 134,289 16,164 150,453 78.21