ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ

ระดับการศึกษา จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด ผู้ได้งานทำและประกอบอาชีพอิสระ
ได้งานทำ ประกอบอาชีพ รวม
จำนวน ร้อยละ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 192,370 134,289 16,164 150,453 78.21