ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ

ระดับคุณวุฒิ ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 เพิ่มขึ้น/ลดลง
จำนวนผู้เรียนทั้งหมด ผู้เรียนในระบบทวิภาคี จำนวนผู้เรียนทั้งหมด ผู้เรียนในระบบทวิภาคี จำนวนผู้เรียนทั้งหมด ผู้เรียนในระบบทวิภาคี
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 255,140 30,183 11.83 380,575 34,060 8.95 231,645 36,714 15.85 3,877/2,654 12.84/18.34
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 187,335 36,806 19.65 194,507 37,248 19.15 139,828 34,100 24.39 442/-3,148 1.20/7.78
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยี  หรือสายปฏิบัติการ 67,844 904 1.33 42,954 3,319 7.73 12,853 4,799 37.34 2,415/1,480 267.15/-65.60
รวม 510,319 67,893 13.30 618,036 74,627 13.30 0 75,613 19.67 6,734/986 9.92/1.30