ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ตัวชี้วัด 10.1 ร้อยละของสถานศึกษาใช้กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม แบบมีส่วนร่วม (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100)

แผนภูมิแท่งแสดง ร้อยละของสถานศึกษาใช้กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม แบบมีส่วนร่วม จำแนกตามหน่วยงาน

ข้อมูลภาพรวมทั้งประเทศ


ลำดับที่ หน่วยงาน รอบที่ 1 รอบที่ 2
จำนวนสถานศึกษาทั้งหมด จำนวนสถานศึกษาใช้กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม แบบมีส่วนร่วม จำนวนสถานศึกษาทั้งหมด จำนวนสถานศึกษาใช้กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม แบบมีส่วนร่วม
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 18,403 16,789 91.23 26,408 26,247 99.39
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 8,413 7,489 89.02 2,093 2,044 97.66
3. สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) 109 76 69.72 86 82 95.35
4. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 3,710 2,785 75.07 3,246 3,128 96.36
5. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด (กศน.) 856 703 82.13 860 853 99.19
6. สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด (สอศ.) 712 604 84.83 632 596 94.30
7. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 575 265 46.09 86 80 93.02
รวม 32,778 28,711 87.59 33,411 33,030 98.86