ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ตัวชี้วัด 10.2 ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการน้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60)

แผนภูมิแท่งแสดง ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการน้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต จำแนกตามหน่วยงาน

ข้อมูลภาพรวมทั้งประเทศ


ลำดับที่ หน่วยงาน รอบที่ 1 รอบที่ 2
จำนวนนักเรียนทั้งหมด จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการน้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต จำนวนนักเรียนทั้งหมด จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการน้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1. สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 2,482,079 2,024,697 81.57 3,099,856 3,001,854 96.84
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 1,872,001 1,663,170 88.84 1,657,231 1,603,973 96.79
3. สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) 48,666 45,162 92.80 38,733 38,141 98.47
4. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 1,175,232 593,257 50.48 1,277,483 1,104,734 86.48
5. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด (กศน.) 494,941 374,609 75.69 859,647 788,653 91.74
6. สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด (สอศ.) 456,933 272,587 59.66 535,358 499,492 93.30
7. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 219,653 79,471 36.18 225,247 222,130 98.62
รวม 6,749,505 5,052,953 74.86 7,693,555 7,258,977 94.35